Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Gjenoppnevning av Det Kriminalitetsforebyggende Råd - kgl. res. av 19.4.2002

Kgl. Res. av 19.4.2002

Gjenoppnevning av Det Kriminalitetsforebyggende Råd

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) ble opprettet ved kgl.res. 24. oktober 1980 og ble siste gang gjenoppnevnt 18. februar 1999. Rådet ble oppnevnt for en periode på tre år. Justisdepartementet foreslår at rådet gjenoppnevnes for en ny treårsperiode.

Det er foretatt endringer i rådets organisasjonsstruktur. Antall medlemmer vil totalt bli seksten. Det oppnevnes ikke vararepresentanter for medlemmene. I denne omgang oppnevnes fjorten representanter. Etter at rådet har konstituert seg skal det selv foreslå to ungdomsrepresentanter som deretter oppnevnes av Justisdepartementet.

Rådet skal prioritere sin innsats om fire satsingsområder i den kommende treårs perioden. Disse satsingsområdene er kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge på skole og i fritidssektoren, lokalt kriminalitetsforebyggende arbeid, voldsforebyggende arbeid, samt arbeid med å motvirke tilbakefall til kriminalitet. For hvert av de fire satsingsområdene skal det etableres en ekspertgruppe bestående av 4-5 personer. Minst to medlemmer fra hver ekspertgruppe er også medlemmer i rådet. De øvrige medlemmene til ekspertgruppene foreslås av Justisdepartementet og forslaget forelegges rådet til uttalelse. KRÅD blir ved gjenoppnevningen administrativt tilknyttet Politidirektoratet. Det er foretatt endringer i rådets mandat i tråd med endringene i organisasjonsstrukturen.

Justis- og politidepartementet tilrår:

Det kriminalitetsforebyggende råd gjenoppnevnes med sammensetning og mandat i samsvar med vedlagte utkast.

Mandat for Det kriminalitetsforebyggende Råd

§ 1Formål

Det kriminalitetsforebyggende råd skal bidra til en samordnet kriminalpolitikk med sikte på å forebygge og begrense kriminalitet. Rådet skal gi råd og veiledning først og fremst overfor aktuelle departementer, men også søke samarbeid med andre myndigheter og organisasjoner i det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Rådet skal selv ta initiativ til å gi råd på aktuelle områder innenfor det kriminalitetsforebyggende arbeidet, men også kunne utføre oppdrag på forespørsel fra departementene.

§ 2Oppgaver

Rådet skal stimulere og støtte det kriminalitetsforebyggende arbeidet lokalt og sentralt. Rådet skal i samråd med aktuelle departementer og instanser bistå med å utarbeide handlingsplaner for kriminalitetsforebyggende strategier og tiltak.

Rådet skal sørge for at informasjon om kriminalitetsutvikling, kriminalitetsforebyggende strategier og tiltak, samt relevante forskningsresultater, gjøres kjent overfor departementer, andre myndigheter og publikum.

Rådet skal gi alminnelige høringsuttalelser i saker som berører det kriminalitetsforebyggende arbeidet.

§ 3Satsingsområder

Rådet skal i inneværende rådsperiode spesielt prioritere innsats på fire satsingsområder:

- kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge på skole og fritidssektoren

- lokalt kriminalitetsforebyggende arbeid; organisering og fysisk planlegging

- voldsforebyggende arbeid

- motvirke tilbakefall til kriminalitet

§ 4Sammensetning

Rådet består av seksten medlemmer. Medlemmer, herunder leder og nestleder, oppnevnes av Kongen for tre år om gangen. Gjenvalg kan finne sted.

Det skal etableres en ekspertgruppe knyttet til hvert av de fire satsingsområdene. Minst to medlemmer fra hver ekspertgruppe er også rådsmedlemmer. De øvrige medlemmene til ekspertgruppene foreslås av Justisdepartementet og forslaget forelegges KRÅD til uttalelse. Hver ekspertgruppe utpeker en leder/kontaktperson som i samråd med sekretariatet organiserer ekspertgruppens arbeid og håndterer fellessaker som skal behandles mellom møtene.

Dersom et medlem i perioden ønsker å fratre sitt verv i rådet, vil Justisdepartementet oppnevne et nytt medlem for resten av perioden.

§ 5Virksomhet

Rådet skal holde møte så ofte som leder av rådet finner det nødvendig. En tredjedel av medlemmene kan kreve at lederen berammer møte. Innkallingen skal sendes 14 dager før møtet. Nestleder fungerer som leder i rådsleders fravær.

Rådet eller lederen kan invitere personer utenfor rådet til å delta i møter eller i behandlingen av bestemte saker.

Det skal føres protokoll over rådets forhandlinger. Avskrift sendes Justisdepartementet, Politidirektoratet og rådets medlemmer snarest mulig. Ethvert medlem av rådet har rett til å føre merknader til protokollen.

Rådets beslutninger treffes ved vanlig flertall. I tilfelle stemmelikhet, avgjør lederens stemme. For at rådet skal være vedtaksdyktig, må minst halvparten av medlemmene være til stede.

Ekspertgruppene holder møter etter eget definert behov, men innenfor de økonomiske rammer som er gitt. To eller flere av ekspertgruppene kan avholde fellesmøter, og ekspertgruppene kan invitere personer utenfor rådet til å delta i møter. Ekspertgruppene står fritt til å ta direkte kontakt med departementene.

§ 6Administrasjon

Rådets leder skal i samarbeid med sekretariatsleder tilrettelegge for rådets virksomhet.

Administrativt knyttes rådet til Politidirektoratet. Rådet skal ha et eget budsjett. Politidirektoratet står for rådets grunnfinansiering. Aktuelle departementer og virksomheter avgir ressurser til tiltak i regi av rådet i den grad de finner det hensiktsmessig.

Forslag til virksomhetsplan og budsjett skal forelegges Politidirektoratet. Virksomhetsplan skal forelegges Justisdepartementet til uttalelse og budsjett tildeles av Politidirektoratet i eget tildelingsbrev. Virksomhetsplanen skal reflektere satsingsområdene og tiltak knyttes opp mot disse. Det skal utarbeides årlige rapporter for rådets virksomhet inkludert oversikt over medgåtte utgifter.

§ 7Tilknytning til Justisdepartementet

Justisdepartementet skal mot slutten av rådsperioden vurdere behovet for endringer i rådets mandat og satsingsområder. Justisdepartementet gis fullmakt til å foreta mindre vesentlige endringer i mandatet i løpet av perioden.

Medlemmer:

1. Kjellbjørg Lunde, Stord (leder)

2. Andreas Pihl, Oppegård (nestleder)

3. Ane Sofie Tømmerås, Sarpsborg

4. Yngve Brox, Trondheim

5. Abid Q. Raja, Oslo

6. Bente Openshaw, Tromsdalen

7. Grete Kvalheim, Stavanger

8. Per Martin Marum, Trondheim

9. Agnes Indrehaug, Stavanger

10. Sigurd Schultz, Bodø

11. Bjørn Gjefsen, Oslo

12. Signe M. Andreassen, Oslo

13. Tove Nakken, Oslo

14. Mette Erika Harviken, Ottestad

VEDLEGG