Gruppe B Ferdigheter

Arbeidsgruppe for basiskompetanse

Målsettingen for arbeidsgruppen er å finne fram til eksempler på tiltak som har ført til bedret basiskompetanse for barn, unge og voksne. Gruppens arbeid skal i første omgang inngå i rapporten om utdanning til stats- og regjeringssjefene våren 2004.

Arbeidsgruppen er relativt stor, samtlige medlemsland er påmeldt til gruppen, dessuten deltar 10 kandidatland, Island og Norge.

Før kandidatlandene og EFTA -landene ble invitert til å delta i arbeidet, hadde medlemslandene i flere møter drøftet hva som bør inngå i begrepet basiskompetanse eller nøkkelkompetanse i dagens samfunn. Forslaget fra de 15 medlemslandene er også drøftet i den utvidede arbeidsgruppen. Det er enighet om følgende komponenter:

1. Morsmål - lytte, snakke, kommunisere, lese, skrive.
2. Fremmedspråk - lytte , snakke, kommunisere, lese, skrive
3. Matematikk - de ulike regningsartene, naturfag og teknologi
4. IKT-ferdigheter
5. Lære å lære
6. Sosial kompetanse
7. Entreprenørskap
8. Kulturkompetanse

De europeiske utdanningsministrene (Utdanningsrådet) har dessuten bedt om at problemstillinger knyttet til voksnes leseferdigheter behandles av gruppen.

Gruppen har hatt to møter denne våren og skal ha ytterligere to. Eksempler på god praksis er innhentet fra samtlige deltakerland.