Gruppe C IKT

Arbeidsgruppe for IKT i utdanningen

Ekspertgruppens ansvarsområde er:

- å identifisere god utdanningspolitikk og praksis for feltet: IKT i utdanning og opplæring,

- å gi policy anbefalinger til satsing i feltet basert på kunnskap om god praksis,

- å utvikle kvalitetskriterier og indikatorer for feltet.

I en foreløpig rapport fra gruppen (september 2002) oppsummeres arbeidet slik: "The ICT expert group has been established in the framework of the Open Method of Co-operation. Its mandate is to monitor the area of ICT in education, taking account of the general objectives that have been defined by the "Report on the future concrete objectives of education systems ". The expert group understands its role as follows:

To contribute to the definition of " issues " to be considered; To propose scientific indicators, as elements for analysing issues at stake; To propose subject areas/themes for the exchange of good practice and for peer reviews; To propose possible benchmarks to be considered; To report on work carried out. The expert group should be familiar with work currently under way at the international and national level, and will seek advice from the appropriate experts".

Norge har deltatt i møtene f. o. m. 11. februar 2003. Gruppen har gjennomgått internasjonale rapporter for feltet. Diskusjonen i gruppen har vært knyttet til to områder:

1) Generasjoner av ICT policy og innovasjon:

Første generasjon: IKT infrastruktur implementering.

Andre generasjon: Kompetanseutvikling av lærere – basis IKT ferdigheter.

Tredje generasjon: Faglig og pedagogisk bruk av IKT.

Fjerde generasjon: Omstilling av utdanningsinstitusjonene til informasjonssamfunnet.

En foreløpig konklusjon er at det er viktig med et helhetlig syn på policy som vektlegger innovasjon.

2) Kriterer for "good policies and good practices" – hva er indikatorer på kvalitet i utdanning og læring med IKT:

Alle deltagerne har bidratt med notater som eksemplifiserer:

- "Good policy practices integrating ICT" (nasjonalt nivå).

- "Good pedagogical practices integrating ICT" (lokalt nivå).

Fra Norge er PLUTO programmet (IKT i lærerutdanning) og VITEN (digitale læringsressurser i naturfag for videregående og grunnskole) presentert.