Gruppe D Realfag

Arbeidsgruppe for matematikk, naturvitenskap og teknologi (MNT)

Målsettingen for arbeidsgruppen er å øke rekrutteringen til naturvitenskapelige og teknologiske studier i europeiske land. Gruppen skal komme fram til anbefalinger for Ministrene i de ulike landene om ulike tiltak som skal øke interessen for MNT-fagene og føre til økt rekruttering.

Fire hovedområder er valgt ut som fokus for satsingen; (1) å øke interessen for MNT fra tidlig alder, (2) motivere unge mennesker til å velge studier og karrierer innenfor MNT-områdene gjennom å designe strategier for utdannings- og yrkesveiledning, spesielt innenfor spesielle forskningsfelt der det mangler kvalifisert personell, (3) rette opp skjevheter i balansen mellom kjønnene innenfor MNT-studier, (4) sikre tilstrekkelig antall kvalifiserte lærere i MNT-fag.

Arbeidsgruppen skal finne fram til dokumenterte vellykkede tiltak (good practice) fra de ulike landene i løpet av våren 2003. Tiltakene skal være rettet mot inkludering av natur- og teknologifag i videregående opplæring, mot motivasjon av elever, eller mot god undervisning som gir økt interesse for MNT-fagene. Det legges opp til "peer reviewing", det vil si en ekstern evaluering av noen av disse tiltakene, i løpet av siste halvdel av 2003. På bakgrunn av dette arbeidet skal gruppen komme fram til anbefalte tiltak for de europeiske landene.