Gruppe H Motivasjon

Arbeidsgruppe for attraktivt læringsmiljø og styrking av bånd til arbeids- og samfunnsliv

Relatert målsetting i Regjeringens Europapolitiske plattform: "delta i initiativet for å utvikle livslang læring, med særlig vekt på mekanismer for å kunne sammenlikne kvalifikasjoner"

Mål for arbeidet i gruppe H:

1) Gjøre læring mer attraktivt

 • Oppmuntre unge mennesker til å ta videre utdanning og motivere og gjøre det mulig for voksne å delta i læring gjennom hele livet
 • Utvikle metoder for å verdsette uformell læring
 • Finne måter å gjøre læring attraktivt i og utenfor formelle utdanningssystem

2) Styrke forbindelsene til arbeidsliv, forskning og samfunn

 • Styrke kultur for læring og heve bevissthet/ motivasjon i befolkningen omkring nytteverdien av å lære
 • Styrke samarbeidet mellom utdanningssystem og samfunn
 • Bygge opp under utvikling av partnerskap og konkret samhandling mellom aktører på alle nivå
 • Styrke utvikling av læringsarenaer, inkludere både grunnopplæring og læring på arbeidsplassen

Gruppa har innenfor dette mandatet definert, og vil konsentrere arbeidet omkring følgende fire satsingsområder:

 1. Fleksibilitet i formell utdanning og opplæringsinstitusjoner og systemer
 2. Partnerskap og muligheter for å skape åpninger for samarbeid
 3. Omgivelser som stimulerer til læring
 4. Verdsetting av læring, metoder og standarder

Arbeidet i gruppe H er særlig tett knyttet opp mot:

 • Arbeidet i gruppe G (gjøre tilgang til læring lettere for alle) og gruppe F (effektiv ressursbruk) i arbeidsprogrammet.
 • Oppfølgingen av Københavnerklæringen om økt samarbeid om yrkesutdanning og kvalifikasjoner
 • En ekspertgruppe om uformell læring, som er opprettet og vil rapportere til gruppen

Deltakere:
EU-kommisjonen, EU-landene, EØS-landene, søkerlandene til EU og arbeidslivets parter på EU-nivå og utpekte eksperter på fagområdet.