Håndbok for politisk ledelse

Til innholdsfortegnelse

12 Dekning av utgifter til barnetilsyn

12.1 Barnetilsyn på tjenestereiser

Regjeringsmedlemmer som er på tjenestereiser kan få dekket nødvendige merutgifter til barnetilsyn, eventuelt reise- og oppholdsutgifter for en barnepasser, jf. reglement for politisk ledelse § 9.

Ordningen gjelder inntil barnet fyller ett år. I særskilte tilfeller, der det er lengre fravær eller andre spesielle forhold knyttet til omsorgen for barnet, kan det gjøres unntak inntil barnet fyller to år.

Ordningen gjelder også for statssekretærer og politiske rådgivere som må reise i regjeringsmedlemmets sted. I særlige tilfeller gjelder regelen tilsvarende også for statssekretærer som reiser sammen med regjeringsmedlemmet.

Ektefelle/samboer eller annen som deler den daglige omsorgen kan unntaksvis få dekket reise- og oppholdsutgifter for å ta hånd om barnet på reise. Det er strenge vilkår for å ha med ledsager på tjenestereise og dette begrenses derfor til å gjelde de tilfeller der det er viktig at barnet er med på reisen, for eksempel for å opprettholde en ammeperiode. Tapt arbeidsinntekt for ledsager dekkes ikke.

Statsministerens kontor avgjør i hvert enkelt tilfelle om det skal gis dekning til utgifter til barnetilsyn på tjenestereise. Utgiftsdekningen anses i utgangspunktet som trekkfri og er unntatt fra innberetningsplikt, tilsvarende utgiftsdekning for ansatte på tjenestereise. En forutsetning for fritak fra lønnsinnberetning er at mottaker (ledsager) har mindre enn 50 reisedøgn i året som barnepasser.

12.2 Barnevakt

Pendlere med barn under 10 år, kan få dekket utgifter til barnevakt med inntil 2 000 kroner pr. år, jf. reglement for politisk ledelse § 9. Dekning av utgifter til barnevakt tilstås av det enkelte departement og rapporteres til Statsministerens kontor. Utgiftsdekningen anses som en skattepliktig fordel, som blir innberettet av Statsministerens kontor.

Til dokumentets forside