Håndbok for politisk ledelse

Til innholdsfortegnelse

13 Ytelser ved dødsfall og yrkesskade

13.1 Gruppelivsordning

Politisk ledelse får ytelser ved dødsfall tilsvarende det som gjelder for statstilsatte, jf. reglement for politisk ledelse § 15. Hovedtrekkene i ordningen er regulert i hovedtariffavtalen § 23.

13.1.1 For politikere som er valgte stortingsrepresentanter

I de tilfeller en departementspolitiker også er valgt stortingsrepresentant, er vedkommende omfattet av gruppelivsforsikringen på Stortinget. Når de etterlatte har rett til å få utbetalt gruppelivsforsikring etter Stortingets regelverk, faller gruppelivsordning tilsvarende hovedtariffavtalen bort.

13.1.2 Innberetning og skatteplikt

Politisk ledelse beskattes for den fordel som gratis forsikringspremie utgjør, jf. Lignings-ABC: ”Forsikring- syke og ulykkesforsikring samt yrkesskadeforsikring”.

13.2 Yrkesskadeforsikring

Politisk ledelse er omfattet av folketrygdloven kapittel 13 om yrkesskadedekning og av yrkesskadeforsikringsloven.

Reglene om ytelser ved yrkesskade i hovedtariffavtalen § 24 gjelder tilsvarende for politisk ledelse, jf. reglement for politisk ledelse § 15.

Ytelser etter hovedtariffavtalen § 24 må i utgangspunktet ses på som supplerende til ytelser som utbetales etter yrkesskadeforsikringsloven. Erstatning etter loven kommer først til utbetaling, og ytelser etter hovedtariffavtalen utbetales som en differanse dersom erstatningen her gir en høyere ytelse.

13.3 Avgjørelsesmyndighet

Statens pensjonskasse behandler og avgjør alle søknader om utbetaling av ytelser ved dødsfall (gruppelivsordninger) og yrkesskadeforsikring, se www.spk.no.

Til dokumentets forside