Håndbok for politisk ledelse

Til innholdsfortegnelse

15 Registrering av verv og økonomiske interesser

15.1 Stortingets register

Stortinget opprettet i 1990 en ordning for registrering av stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser.

Fra 1. oktober 2009 er registeret gjort obligatorisk for stortingsrepresentanter, jf. Stortingets forretningsorden § 76.

Med virkning fra 30. november 2012 er reglene også obligatoriske for regjeringsmedlemmene jf. lov og forskrift om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser.

Reglementet for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser finnes på Stortingets hjemmesider .

15.2 Kjøp og salg av aksjer mv.

Politiske medarbeidere i regjeringsapparatet er underlagt de alminnelige reglene om innsidehandel, taushetsplikt og rådgivningsforbud i verdipapirhandelloven §§ 3-1 til 3-4 og 3-7.

Innsidehandelforbudet i verdipapirhandelloven § 3-3 forbyr enhver å tegne, kjøpe, selge eller bytte finansielle børsnoterte instrumenter dersom vedkommende har innsideinformasjon. Med innsideinformasjon menes presise opplysninger om de finansielle instrumentene, utstederen av disse eller andre forhold som er egnet til å påvirke kursen på de finansielle instrumentene eller tilknyttede finansielle instrumenter merkbart, og som ikke er offentlig kjent eller allment kjent i markedet, jf. verdipapirhandelloven § 3-2.

Medarbeidere i regjeringsapparatet vil særlig kunne ha innsideinformasjon om ”andre forhold”, blant annet i forbindelse med budsjettarbeid, fastleggelse av generelle rammevilkår eller ved behandling av enkeltvedtak av betydning for de aktuelle foretak. I tillegg vil informasjon om statlige aksjesalg mv. kunne anses som innsideinformasjon. Enhver som i sitt arbeid får kjennskap til innsideinformasjon er underlagt taushetsplikt og rådgivningsforbud etter verdipapirhandelloven §§ 3-4 og 3-7.

Politiske medarbeidere har også taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13, om det de i arbeidet får vite blant annet om drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningene angår. For å verne om offentlige interesser eller interessene til en bedrift, institusjon eller enkeltperson er det dessuten fastsatt at enkelte opplysninger er taushetsbelagte ved at de graderes etter beskyttelsesinstruksen. Denne instruksen gir adgang til å gradere et dokument som ”FORTROLIG” eller ”STRENGT FORTROLIG” dersom det vil kunne skade offentlige interesser, en bedrift, institusjon eller enkeltpersoner at dokumentets innhold blir kjent overfor uvedkommende. Forvaltningsloven § 6 gir regler om habilitet, både i børssaker og andre spørsmål, jf. omtale av habilitet i kapittel 13 i heftet ”Om statsråd”.

Både regjeringsmedlemmer og andre departementspolitikere bør generelt utvise en betydelig grad av aktsomhet ved sine disposisjoner i aksjemarkedet, uavhengig av de formelle grenser som følger av verdipapirhandelloven. Det samme gjelder politikernes nærstående, selv om disse i utgangspunktet vurderes på selvstendig grunnlag i forhold til verdipapirhandellovens bestemmelser.

I utgangspunktet er det den enkelte medarbeiders eget ansvar å vurdere sitt forhold til reglene. Dersom man er i tvil om egen habilitet eller adgangen til å foreta transaksjoner, bør forholdet drøftes med departementsråden i eget departement eller med Statsministerens kontor.

Som et hjelpemiddel til å skape administrativ ryddighet omkring medarbeidernes økonomiske interesser, har Statsministerens kontor gitt retningslinjer om meldeplikt ved kjøp og salg av verdipapirer for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere i alle departementene, jf. punkt 15.3. I henhold til retningslinjene plikter politikerne å gi underretning om kjøp og salg av verdipapirer mv. ut over visse minimumsbeløp samt om kundeforhold med finansinstitusjoner inngått på særlig gunstige betingelser. Foruten å bidra til administrativ ryddighet, vil retningslinjene kunne være et nyttig hjelpemiddel for å vurdere spørsmål som måtte dukke opp knyttet til politiske medarbeideres habilitet.

15.3 Retningslinjer ved kjøp og salg av finansielle instrumenter

  1. Politiske medarbeidere som tiltrer i departementene/ved Statsministerens kontor skal melde fra dersom de har finansielle instrumenter (jf. særlig omsettelige verdipapirer og opsjoner) for mer enn 20 000 kroner knyttet til norsk selskap eller utenlandsk selskap med aktiviteter i Norge.
  2. På samme måte skal det meldes fra om handel med finansielle instrumenter i norske selskaper eller utenlandske selskaper med aktiviteter i Norge som foretas for egen regning, i eget navn eller på vegne av mindreårige barn når transaksjonen gjelder beløp over 20 000 kroner.
  3. Punkt 1 gjelder ikke andeler i verdipapirfond.
  4. Medarbeidere skal også melde fra om kundeforhold med finansinstitusjoner når kundeforholdet må regnes som inngått på særlige gunstige betingelser.
  5. Melding som nevnt skal sendes departementsråden i vedkommende departement/regjeringsråden. Meldingen oppbevares på linje med andre fortrolige personopplysninger.
  6. Handel med finansielle instrumenter eller inngåelse av kundeforhold foretatt av medarbeidernes ektefelle/registrerte partner/samboer, vil etter forholdene kunne likestilles med disposisjoner foretatt av medarbeideren selv. Det vil være opp til den enkelte medarbeider om vedkommende vil gi melding som nevnt foran i slike tilfeller.
  7. Politikere bør generelt ved aktsomme ved handel med verdipapirer i perioder der det særlig kan stilles spørsmåltegn ved den enkeltes informasjonstilgang. Eksempler på slike perioder er budsjettkonferansene og tiden før fremleggelse til Stortinget. Det anbefales at det uansett ikke handles med verdipapirer fra august og frem til statsbudsjettet er lagt frem i Stortinget.
Til dokumentets forside