Håndbok for politisk ledelse

Til innholdsfortegnelse

16 Fratredelsesytelse og godtgjørelse ved karantene

16.1 Oversikt over reglene om fratredelsesytelse og godtgjørelse ved karantene

Det følger av reglement for politisk ledelse § 18 at retten til fratredelsesytelse er avhengig av det til enhver tid gjeldende stortingsvedtak. Regler om fratredelsesytelse for departementenes politiske ledelse ble senest endret ved stortingsvedtak av 8. desember 2011 (Innst. 90 S (2011-2012)).

Regler om godtgjørelse for karantene ved politikeres overgang til stilling mv. utenfor statsforvaltningen er regulert av karanteneloven § 8.

16.2 Fratredelsesytelse

Stortingsvedtaket om fratredelsesytelse slik det lyder etter endringer vedtatt av Stortinget 8. desember 2011, gjengis i det følgende. Reglene om fratredelsesytelse for statssekretærer og politiske rådgivere er ikke helt like reglene for regjeringsmedlemmer.

”Medlemmer av Regjeringen tilstås fratredelsesytelse (regulativmessig lønn) i én måned fra den dag de fratrer, men i inntil tre måneder dersom vedkommende ikke har lønns-/næringsinntekt, pensjon eller lignende. Dersom funksjonstiden for vedkommende regjeringsmedlem er mindre enn tolv måneder, avgjør Kongen om det skal tilstås fratredelsesytelse og i tilfelle med hvilket beløp.

Statssekretærer og politiske rådgivere kan ved fratreden tilstås hel eller delvis lønn i inntil en måned etter avgjørelse av Kongen i hvert enkelt tilfelle, men i inntil tre måneder dersom vedkommende ikke har lønns-/næringsinntekt, pensjon eller lignende.

[…]

Fratredelsesytelse ut over én måned forutsetter at vedkommende ikke har annen lønns-/næringsinntekt, pensjon e.l. Statsministerens kontor kan fastsette nærmere bestemmelser om bortfall eller avkortning av fratredelsesytelse dersom det opptjenes lønns- /næringsinntekt, pensjon eller lignende i fratredelsesytelsesperioden.

Det tilstås ikke fratredelsesytelse til medlem av regjeringen, statssekretær eller politisk rådgiver som er valgt stortingsrepresentant, og som ved uttreden fra regjeringen møter på Stortinget.”

16.2.1 Delegering av avgjørelsesmyndighet om fratredelsesytelse

Kongens myndighet til å tilstå fratredelsesytelse til regjeringsmedlemmer, statssekretærer og politiske rådgivere er delegert til statsministeren, jf. kgl. res. 16. oktober 1996.

Regjeringsmedlemmer som har vært i tjeneste i 12 måneder, får automatisk én måned fratredelsesytelse uavhengig av om de har annen inntekt. De som har hatt tjeneste i mindre enn 12 måneder, kan få fratredelsesytelse etter beslutning av statsministeren. Det kan maksimalt tilstås 3 måneder fratredelsesytelse. Fratredelsesytelse utover en måned forutsetter søknad til Statsministerens kontor på eget skjema med erklæring om at vedkommende ikke har annen inntekt eller har inntekt lavere enn fratredelsesytelse. Skjema finnes elektronisk på www.regjeringen.no/hpl .

Statssekretærer og politiske rådgivere har ingen automatisk rett til fratredelsesytelse. Søknad om fratredelsesytelse sendes Statsministerens kontor på fastsatt skjema. De kan tilstås en måneds fratredelsesytelse uavhengig av om de har annen inntekt. Fratredelsesytelse utover en måned krever erklæring om at vedkommende ikke har annen inntekt eller har lavere inntekt enn fratredelsesytelse.

For politikere som også er valgte stortingsrepresentanter og som går tilbake til Stortinget, tilstås det ikke fratredelsesytelse.

16.2.2 Nærmere retningslinjer om fratredelsesytelse

Hensikten med fratredelsesytelsesordningen er å sikre inntekt i en begrenset periode for politikere som ikke går over i annet inntektsgivende arbeid.

Fratredelsesytelse for én måned (basisperiode):

Politikere som tilstås fratredelsesytelse for én måned (basisperiode) beholder retten til denne fratredelsesytelsen selv om de opptjener/ mottar inntekt i samme måned.

Fratredelsesytelse for mer enn én måned (tilleggsperiode):

Det kan etter søknad tilstås fratredelsesytelse i ytterligere to måneder (tilleggsperiode) for politikere som ikke har arbeids- eller næringsinntekt, pensjon, utbetalt skattbar kapitalinntekt, unntatt renteinntekter, eller lignende i tilleggsperioden.

Avkortning mot arbeids- eller næringsinntekt, pensjon eller lignende:

Dersom politikeren likevel mottar inntekt i tilleggsperioden, avkortes fratredelsesytelse for denne perioden etter følgende retningslinjer:

  • Lønnsinntekt fra hel stilling eller full pensjon fører til at fratredelsesytelsen for tilleggsperioden bortfaller i sin helhet.
  • Annen inntekt (fra deltidsstilling, delvis pensjon, bierverv, konsulentoppdrag og næringsvirksomhet) avkortes krone for krone i fratredelsesytelsen for tilleggsperioden. Ut fra administrative hensyn ses det likevel bort fra inntekt opp til 5 000 kroner (regnet samlet i tilleggsperioden).
  • Dersom inntekten i tilleggsperioden er over 5 000 kroner, kommer hele beløpet til avkorting.

Avkorting av inntekt som nevnt i foregående ledd foretas både for inntekt som opptjenes i tilleggsperioden og for inntekt som mottas i tilleggsperioden med bakgrunn i tidligere opptjening. Unntatt er inntekt som er opptjent i basisperioden.

Inntekt for arbeid som klart kan tilbakeføres til tilleggsperioden, men som først mottas senere, avregnes på samme måte i fratredelsesytelsen for denne perioden slik at for mye utbetalt fratredelsesytelse tilbakebetales.

Avkortning mot utbetalt skattbar kapitalinntekt

Fratredelsesytelse i tilleggsperioden avkortes mot skattbar kapitalinntekt som blir utbetalt i perioden, unntatt utbetalte renteinntekter. Unntatt er også skattbar kapitalinntekt som er utbetalt i basisperioden. Ut fra administrative hensyn ses det likevel bort fra utbetalt skattbar kapitalinntekt opp til kr. 5 000,- (regnet samlet med annen inntekt i tilleggsperioden).

16.2.3 Plikt til å gi opplysninger

Fratredelsesytelse for mer enn én måned forutsetter innlevering av egenerklæring om at vedkommende politiker ikke har, eller vet at vedkommende vil få, arbeids- eller næringsinntekt, pensjon, utbetalt skattbar kapitalinntekt, unntatt renteinntekter, eller lignende i tilleggsperioden. For inntekt som skal avkortes i fratredelsesytelsen i henhold til punkt 16.2.2, oppgis inntektens størrelse og art.

Statsministerens kontor skal straks underrettes dersom det i eller etter fratredelsesytelsesperioden oppstår endringer i inntektsforholdene som gjør det nødvendig å avkorte eller tilbakebetale hele eller deler av fratredelsesytelsen. Meldeplikten bortfaller for endringer som inntrer senere enn tre år etter utløpet av fratredelsesytelsesperioden.

Nærmere informasjon om regelverket og søknadsskjema kan fås ved henvendelse til Statsministerens kontor, Personal- økonomi- og juridisk seksjon.

16.3 Overgang til andre stillinger – karantene og saksforbud

Karanteneloven trådte i kraft 1. januar 2016. Loven innebærer i stor grad en videreføring og lovfesting av tidligere retningslinjer. Karanteneloven omfatter blant annet følgende overganger:

  • Statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere (politikere) som går over til stilling eller verv utenfor statsforvaltningen eller etablerer næringsvirksomhet (lovens kapittel 2).
  • Statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere som går over til embete eller en stilling i et departement (lovens kapittel 3).

Karanteneloven gir regler om hvilke forhold ved den enkelte overgang som kan gi grunnlag for karantene og saksforbud når politikere i et departement går over til stilling eller verv utenfor statsforvaltningen, eller etablerer næringsvirksomhet. Spørsmål om karantene skal behandles av «Karantenenemnda», jf. karantenelovens § 4.

Informasjon om karanteneregelverket sendes ut til alle politikere ved tiltredelse.

16.3.1 Godtgjørelse ved karantene

Dersom det ilegges karantene, tilstås politikeren godtgjørelse i karantenetiden som tilsvarer den årsgodtgjørelse vedkommende hadde ved fratreden som politiker, med tillegg av feriepenger, jf. karanteneloven § 8 første ledd. Lønn eller vederlag for annet arbeid, verv eller oppdrag som vedkommende måtte motta eller opptjene i karantenetiden går til fradrag i godtgjørelsen etter første ledd, jf. karanteneloven § 8 annet ledd.

Statsministerens kontor skal straks underrettes dersom det i eller etter karanteneperioden oppstår endringer i inntektsforholdene som gjør det nødvendig å avkorte eller tilbakebetale hele eller deler av godtgjørelsen. Meldeplikten bortfaller for endringer som inntrer senere enn tre år etter utløpet av karanteneperioden.

Nærmere informasjon om regelverket og søknadsskjema kan fås ved henvendelse til Statsministerens kontor, Personal- økonomi- og juridisk seksjon.

Egenerklæring om inntekt sendes Statsministerens kontor på fastsatt skjema www.regjeringen.no/hpl .

16.4 Tilskudd til avtroppende statsministere

Ved Stortingets tilslutning til St.prp. nr. 66 (2005-2006) er det innført en ordning med tilskudd til administrativ støtte til statsministere etter fratredelse. Begrunnelsen for tilskuddet er avtroppende statsministeres behov for etter sin avgang å få støtte til å håndtere henvendelser og å kunne videreføre et personlig engasjement, så vel nasjonalt som internasjonalt. Utover dette er det et behov for å få utført en del praktiske gjøremål knyttet til fratredelsen.

Tilskuddet omfatter utgifter til leie av kontorlokaler og drift med inntil 400 000 kroner (indeksreguleres) pr. år og lønnsutgifter tilsvarende en medarbeider lik den til en hver tid gjeldende avlønning av politiske rådgivere, tillagt arbeidsgiveravgift. Lønnsmidlene kan alternativt brukes av den avtroppende statsministeren selv, dog slik at vedkommende ikke samtidig mottar slike lønnsmidler og fratredelsesytelse.

Det gis kompensasjon i to år etter fratreden for statsministre som har sittet i fire år eller mer, i ett år for de som har sittet mellom to og fire år og i seks måneder for de som har sittet inntil to år.

Ordningen gjelder ikke avtroppende statsministre som vender tilbake til Stortinget.

Beslutning om å tilstå økonomisk støtte fattes av Statsministerens kontor, etter søknad fra den avtroppende statsminister.

Til dokumentets forside