Håndbok for politisk ledelse

Til innholdsfortegnelse

17 Pensjon

17.1 Pensjonsrettigheter

Politisk ledelse opptjener rett til alderspensjon i tråd med folketrygdloven på lik linje med andre arbeidstakere.

Politisk ledelse vil også ha rett til uførepensjon, etterlattepensjon og barnepensjon etter folketrygdlovens alminnelige regler.

17.1.1 Regjeringsmedlemmene

For regjeringsmedlemmene er det opprettet en egen pensjonsordning. Pensjonsretten er regulert i stortings- og regjeringspensjonsloven.

De viktigste ytelsene som ordningen gir er alderspensjon, uførepensjon, etterlattepensjon og barnepensjon.

Stortingsrepresentanter som blir statsråder kan under visse forutsetninger opparbeide pensjonsrettigheter i pensjonsordningen for stortingsrepresentanter parallelt med at de opparbeider pensjonsrettigheter som statsråder. Det er Statens pensjonskasse som administrerer denne ordningen.

17.1.2 Statssekretærer og politiske rådgivere

Statssekretærer og politiske rådgivere faller inn under lov om Statens pensjonskasse. De viktigste pensjonsytelsene som Statens pensjonskasse gir er alderspensjon, uførepensjon, etterlattepensjon og barnepensjon.

Fritak fra medlemskap i Statens pensjonskasse

Statssekretærer og politiske rådgivere som har annen pensjonsordning, eller det foreligger andre særlige grunner for det, kan beholde disse og søke om fritak fra obligatorisk medlemskap i Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den andre pensjonsordningen er tilnærmet like god som pensjonsordningen i Statens pensjonskasse. Med dette menes at den private ordningen dekker de mest sentrale ytelsene i Statens pensjonskasses ordning, f.eks. alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon. Den private pensjonsordningen må gjelde i hele perioden vedkommende er tilsatt som statssekretær eller politisk rådgiver.

Søknad sendes Statens pensjonskasse med kopi til Statsministerens kontor. Det er Statens pensjonskasse som avgjør søknaden om fritak.

For de som får fritak og opprettholder sin private pensjonsordning, dekker Statsministerens kontor en arbeidsgiverandel som tilsvarer arbeidsgiverandelen i den statlige ordningen. Utgifter ut over dette må dekkes av den enkelte.

Goder som følger den statlige pensjonsordningen faller bort (for eksempel alderspensjon, uførepensjon, etterlattepensjon og boliglån). Statssekretærer og politiske rådgivere som er gitt fritak, beholder likevel retten til gruppelivsordning og yrkesskadeforsikring, jf. kapittel 13.

17.2 Overføringsavtalen

De offentlige tjenestepensjonsordningene har, med hjemmel i lov om Statens pensjonskasse, inngått en egen avtale om overføring av pensjonsrettigheter mellom de enkelte pensjonsordningene.

Overføringsavtalen gjelder ikke for medlemmer av statsrådpensjonsordningen.

For statssekretærene og de politiske rådgiverne som er medlemmer i Statens pensjonskasse, vil overføringsavtalen gjelde. Oversikt over partene på overføringsavtalen finnes på www.spk.no.

17.3 Avtalefestet pensjon (AFP) og førtidspensjon

Politisk ledelse har ikke rett til avtalefestet pensjon. En slik rett må eventuelt forankres i den stillingen de går tilbake til etter å ha fratrådt som statsråd, statssekretær eller politisk rådgiver.

Det er ingen fleksibilitet med hensyn til tidspunktet for fratredelse med pensjon. Statsråder kan ta ut alderspensjon fra fylte 65 år, så fremt vedkommende ikke fortsatt er statsråd, stortingsrepresentant eller har en hovedstilling i det offentlige. Statssekretærer og politiske rådgivere vil i stilling som politiker ha aldersgrense 70 år med pensjonsalder 67 år.

17.4 Pensjonsinnskudd og utbetaling

Politisk ledelse får utbetalt nettogodtgjørelser med fradrag av 2 prosent pensjonsinnskudd. Det skjer ingen reell innskuddsoverføring. Pensjonsordningenes utgifter dekkes over Statens pensjonskasses budsjett.

Pensjonene utbetales gjennom NAV, som også har ansvaret for skattetrekk.

17.5 Nærmere informasjon og spørsmål om pensjon

Nærmere informasjon om pensjonsordningene for politisk ledelse finnes på www.spk.no.

Spørsmål knyttet til opptjening og beregning av de ulike pensjonenes størrelse kan rettes til Statens pensjonskasse.

Til dokumentets forside