Høringssvar fra Radio Inter FM

Dato: 16.06.2021

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse fra Radio Inter FM i Oslo

Forslag til endringer i forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester

Det vises til Kulturdepartementets høringsnotat med referanse 21/2176 datert 5. mai 2021.

Kort om Radio Inter FM

Radio Inter FM er en av Norges eldste minoritetsspråklige radiostasjoner. Vi har drevet lokalradio for Oslos minoriteter siden 1985, og sender i dag radioprogrammer på syv forskjellige språk.

Vi har i dag sendinger på tyrkisk, somalisk, urdu, filipinsk, tamilsk, azerbaijansk og norsk/engelsk.

Gjennom stønadsordningen til lyd og bildemedier, har vi nå nylig også blitt tildelt midler for å sende på DAB. Våre sendinger på FM er i dag tre timer hver dag, så sendingene på DAB skal bli 24/7.

Selv om vi får støtte til digitaliseringen av Radio Inter på både WEB og DAB, innebærer det at vi snart skal lage digitalradio 24 timer i døgnet 7 dager i uken, mot dagens kun 3 timer på FM. Dette innebærer en betydelig og kostnadskrevende produksjon fordi det skaper en økt kostnad redaksjonelt og i forhold til rettigheter til musikk og produksjon.

Grunnlaget for å satse på DAB henger nøye sammen med mulighetene for å kunne finansiere en redaksjonell radiotjeneste 24/7 – ved at vi kan få tilgang til mer enn bare støttemidler. Støtten til minoritetsradioer er økt med bare 25 000. Disse midlene dekker husleie og generell drift, men vi er langt unna en redaksjonell virkelighet med bare 75 000. Skulle Departementets forslag bli vedtatt, får vi nå heller ikke tilgang til 135 000 som før. Det er også en usikkerhet knyttet til de midler vi får til DAB, vil disse være øremerket en radiostasjon som oss frem til 2031? Den usikkerhet rundt det finansielle vil påvirke digitaliseringen.

Nå ser det ut for at vår satsning på DAB – når vi endelig kommer i gang, skal stoppe opp fordi Departementet ønsker et forbud mot reklame, spons og eksterne programproduksjoner i geografiske bestemte områder.

De midlene vi kunne fått tilgang til for å fremme Departementets digitaliseringsprosjekt er derfor i faresonen når vi ikke kan legge på ekstern finansiering.

Radio Inters tilbakemelding på Departementets høringsnotat.

Høringsnotatet hevder at økonomien i radioene i Oslo er marginal, så derfor er et reklameforbud på FM uproblematisk. Dette mener vi ikke stemmer med realitetene.

Med de økte kostnadene til musikkrettigheter og økte kostnader til redaksjonelt innhold, vil ikke Radio Inter få drivverdig økonomi til å satse på digitale plattformer uten reklameinntekter fra sine FM-sendinger.

Radio Inter trenger derfor både tilgang til reklameinntekter og sponsinntekter. Uten de ekstra inntekter, vil vi ikke kunne drive radio på digitale plattformer.

Stortinget har lagt til grunn for sin behandling om forlengelse av FM tillatelsene at lokalradioer skal få drivverdig økonomi i storbyområdene, noe som ikke vil bli tilfelle med forslaget som nå er lagt frem.

Vi kan slå fast en gang for alle at forslaget som er lagt frem - er meget inngripende overfor vår mediekanal og i utakt med hva de folkevalgte har bestemt seg for. Forslaget fra Departementet innebærer i realiteten et forbud mot reklame og sponsing av radiosendinger fordi vi er i «feil» konsesjonsområde for FM.

I Norge har vi et grunnlovfestet legalitetsprinsipp som påpeker at alle skal stille likt, uavhengig av bakgrunn. Vi skal alle behandles med like vilkår og det skal ikke skapes regelverk som behandler mennesker ulikt.

Vi – som har konsesjon og trenger FM for å få drivverdig økonomi – skal behandles annerledes enn lokalradioer utenfor de store byene og skal få dårligere økonomi og helst straffes på en måte som gjør at vi ikke klarer å etablere digital radiokanal.

Det var neppe hensikten, men blir også den praktiske konsekvens av det forslaget som er lagt frem.

Det er også forbud mot ekstern programproduksjon. Vi er jo en minoritetsradio som sender på forskjellige språk og er helt avhengig av ekstern programproduksjon for å få rett språk på sendingene. Forbud mot ekstern programprodusjon vil også bidra til å svekke vårt produkt og våre muligheter for drivverdig lokalradio. Vi er også avhengig av programproduksjon utenfor Oslo og Norge.

Oppsummering fra Radio Inter:

  • Radio Inter støtter ikke Departementets forslag om forbud mot reklame, spons og ekstern programproduksjon for spesifikke områder i Norge
  • Forslaget som er fremmet, innebærer et lovforslag som gir ulike vilkår for dem som driver radio på FM-nettet
  • Radio Inter mister et inntektsgrunnlag som vil bære kostnader til sendinger på DAB
  • Radio Inter blir ikke sikret drivverdig økonomi for å formidle journalistisk innhold på en DAB-kanal som er under etablering
  • Forslaget er for inngripenen for vår radiokanal og vil påvirke våre evner til daglig drift og vi vil heller ikke klare å overholde våre økonomiske forpliktelser når vi skal satse på DAB teknologien.