Høringssvar fra Lillesand Nærradio AS

Dato: 15.06.2021

Svartype: Med merknad

Høringssvar til KD`s høringsnotat om forslag til endringer i "forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester".

Radio L - Lillesand Nærradio AS har følgende merknader til høringsnotatet;

Vi finner det uheldig dersom det blir innført en forbud mot å sende reklame i sendingene. Radio L drives som en ikke-komersiell organisasjon som av praktiske hensyn er organisert som et AS. I selskapet vedtekter er nedfelt at det ikke skal betales utbytte til selskapets aksje-eiere. Selv om vi driver som en ideell organisasjon basert på frivillighet, så har vi likevel utgifter (husleie, Tono, Gramo, forsikring, senderutstyr osv.). Vi finner det uheldig dersom vi skal fratas muligheten til å dekke inn disse utgiftene ved hjelp av sponsor/reklame.

Forøvrig stiller vi oss bak konklusjonene i høringssvaret fra Lokalradioforbundets Arbeidsutvalg.

Mvh.

Lillesand Nærradio AS

Øystein Ellingsen

(Styreleder)