Høringssvar fra Radio Toten

Dato: 17.06.2021

Svartype: Med merknad

INNSPILL TIL «FORSLAG TIL ENDRINGER I RAMMEVILKÅR – Lokal-FM for perioden fra 2022 – 2027»

Radio Toten (heretter RT) ønsker å understreke betydningen av FM-nettet for oss. Vi sender kostnadseffektivt til våre lyttere i det nedslagsfeltet som er interessant for oss. I 2020 lagde og produserte RT 592 lokale innslag om mennesker, hendelser og begivenheter på Toten. Vi overførte også samtlige kommunestyremøter fra Østre- og Vestre Toten, med fra 5000 til 8000 lyttere per sending. Vi mener at vi utgjør en viktig faktor i lokaldemokratiet, og i mediemangfoldet.

Våre innslag er nettopp lokale, og har liten eller ingen interesse for lyttere utenfor vårt nedslagsfelt. Vi klarer oss med en liten margin slik det er i dag, med svært lite offentlig støtte. Dugnadsandelen er på ca 4 – 5 årsverk, men vi har også en medarbeider ansatt på full tid. Driften av RT er i dag svært miljøvennlig og lite energikrevende. Energiforbruket ved en overgang til DAB vil mangedobles. En overgang til DAB vil videre medføre betydelige kostnader for oss, både i form av investeringer, og med hensyn til drift. Vi anser at merutgiftene ville være opp mot 20000,- kr per måned, og en slik utgift kan RT ikke klare. Vi ville fått et større nedslagsfelt, men dette har liten verdi for oss i og med at våre innslag og vår profil er så vidt lokal. Vi ville også fått en stor økning i avgiftene til Gramo/Tono, i tillegg til leie av sendere i tillegg til betraktelig høyere kostnader til distribusjon.

RT er ikke motstandere av digitalisering. Våre sendinger fra nevnte kommunestyremøter strømmes live, og vi har også en rekke andre direktesendinger via internett. Vi har ca 50 000 klikk på våre nettsider hver måned. Vi anser at internett er en mer «farbar» vei for oss med hensyn til digitalisering i framtiden. Men vi vil fortsatt være avhengig av FM-nettet i mange år fram over.

RT ønsker å uttrykke motstand mot å nekte lokalradioer på FM-nettet innenfor de definerte slukkeområdene retten til å sende reklame, og å ha sponsorater. Vi frykter at et slikt forbud vil danne presedens, og at det i neste omgang kan ramme flere, inkludert oss. Videre synes vi et slikt forslag bryter med elementære demokratiske prinsipper. Vi er ikke kjent med at andre medier pålegges lignende restriksjoner, og det oppleves som en utilbørlig forskjellsbehandling.

RT er også uenig i de strenge restriksjonene som er foreslått med hensyn til nye FM-konsesjoner, sendetekniske justeringer med mer. Vi har behov for større frihet med hensyn til utbedringer og oppgraderinger enn det som vil bli konsekvensene av foreslåtte endringer. I dette, og i de øvrige innspill, slutter RT seg til Lokalradioforbundets vurderinger og innspill til endringsforslagene i denne saken.

Med Hilsen

Radio Toten

Ole Ivar Vangen

Redaktør / Daglig Leder