Høringssvar fra Radio Latin-Amerika

Dato: 16.06.2021

Svartype: Med merknad

Til Kulturdepartementet.

Høringsvar fra Radio Latin-Amerika.

HØRINGSINNSPILL ENDRING AV REGLER FOR FM KRINGKASTING

Radio Latin Amerika viser til Kulturdepartementets høring om endringer av konsesjonsvilkår ved forlengelse av FM konsesjoner frem til 2026.

Forslaget fra Kulturmyndighetene berører oss direkte og vi vil derfor presentere våre kommentarer i sakens anledning og for behandling av saken i sin helhet.

Vi vil konkret tar for oss de forhold som berører oss i forslaget.

Totalforbud mot radioreklame – Store økonomiske konsekvenser for minoritetsradioer.

Radio Latin Amerika er en minoritetsradio som henvender seg mot et annet publikum enn de tradisjonelle kommersielle norske radiokanalene. Vår målgruppe er Oslos minoriteter. For en minoritetsradio vil det være vanskelig økonomisk å kompensere inntektsbortfallet på 135 000 ved et reklameforbud.

Støtten til minoritetsradioer er økt til 75 000, men bortfallet av inntekter på 135 000 vil være meget dramatisk for vår del. Støtten på 75 000 + 135 000 gir en årlig ramme på 210 000 i sikre inntekter. Selv om Kulturdepartementet i sitt høringsutkast trekker frem at vi fikk 25 000 ekstra, unngår man problemstillingen med inntektsbortfallet på over 100 000 alene utgjør et betydelig finansielt problem.

Dessuten fikk minoritetsradioene tidligere 100 000 i driftstøtte, før den ble redusert til 50 000 og nå er økt til 75 000. De 25 000 ekstra som trekkes frem av Departementet utgjør tre måneders husleie i Oslo, med andre ord er det ikke et argument som kan benyttes i saken og viser liten innsikts i realitetene bak radiodrift.

Vi får også dekket kostnader til distribusjon på DAB i Oslo, men - vi har fortsatt kostnader relatert til immaterielle musikkrettigheter knyttet til Tono og Gramo. Det er disse aktørene som nyter godt av de 135 000 som vi får tilgang til gjennom dagens inntektsbegrensning.

Dagens signaldistribusjon består i all enkelhet med ett lydsignal som går til både FM, DAB og til internett. Forslaget fra Departementet får en betydelig kostnad for vår del: Skal vi splitte signalet mellom FM og DAB/Nett hvor vi på en kanal ikke får sende reklame, mens på en annen kanal får sende reklame – må vi investere i nye lydsystemer for å skille lydsignalene mellom FM og DAB. Dette er en kostnad vi ikke har midler til, og vi mener det er en urimelig forskjellsbehandling mellom oss og andre mediekanaler med midler til å gjennomføre det.

Et reklameforbud vil være svært inngripende overfor oss som en minoritetsradio. Stortingets forutsetning ved en forlengelse var at lokalradioene som er igjen på FM, skal ha levedyktig økonomi.

Forslaget som nå er fremlagt, er meget destruktivt for vår økonomiske situasjon. Vi klarer ikke å leve alene med DAB teknologien fordi vi er avhengig av å være tilgjengelig på alle distribusjonsplattformer som er tilgjengelig. Det vil ikke være mulig å delta i flere digitaliseringsprosjekt om vi ikke kan tjene penger på de analoge sendingene også.

Totalforbud mot fast programsamarbeid – Hindrer livsviktig informasjon

Radio Latin Amerika samarbeider med ulike utenlandske medieaktører og har faste programsamarbeid med radiokanaler i andre deler av verden. Forslaget fra Departementet medfører også at programsamarbeid med disse blir derfor blir hindret.

Den umiddelbare konsekvensens blir at man forbyr livsviktig informasjon for minoriteter i Norge i forhold til informasjon fra deres egne hjemland. Dette kan bidra til å skape et misforhold i forhold at norske myndigheter ønsker å skjule det som skjer i minoritetenes hjemland.

Et totalforbud mot fast programsamarbeid overfor minoritetsradio er derfor i strid med EMK artikkel 10 og er et forbud som er meget inngripende i vår virksomhet.

Totalforbudet i forhold til Legalitetsprinsippet og likebehandlingsprinsippet

De foreslåtte endringene mener vi bryter med legalitetsprinsippet fordi forskriften bryter med det grunnleggende legalitetsprinsippet etter Grunnlovens §98 som sier at alle er like for loven. Departementet har i sitt forslag til forskrift allerede brutt legalitetsprinsippet fordi man lager ulike vilkår som avhenger av hvor du bor i Norge.

Forbud er også et svært inngripende tiltak fordi det medfører et inngripende straffeansvar – en foretaksbot eller inndrivelse av konsesjoner overfor juridiske personer. Ordlyden inngripende betyr at det får store økonomiske konsekvenser for fysiske og juridiske personer, samt for samfunnet ellers. En forskrift må ha tilstrekkelig lovgrunnlag dersom forskriften skal inneholde regler som griper inn i borgernes rettsstilling.

I denne saken har vi behov for bedre økonomiske rammer – men det åpner altså ikke forslaget fra Departementet for – tvert imot skal vi straffes om vi bryter regelverket. Det gjøres altså tiltak for å svekke mediemangfoldet i Oslo på grunnlag av FM teknologien.

Endringene i forskrift som medfører ulikheter bryter altså med legalitetsprinsippet etter grunnlovens §98 fordi forskriften lager en ulikhet for kringkastingsloven. Dermed mangler totalforbudet hjemmelsgrunnlaget med enkeltvedtak etter Kringkastingslovens §2-1 og §2-2.

Legalitetsprinsippet som tolkningsprinsipp praktiseres strengest der det er tale om inngrep i borgernes handlefrihet, så som ved ileggelse av straffesanksjoner.

I denne konkrete saken er det tale om å gjøre inngrep i borgernes handlefrihet i form av forbud mot reklame og programsamarbeid for lokalradiostasjoner i storbyområdene.

Det foreslåtte forbudet vil være vidtrekkende, og vil kunne få store økonomiske konsekvenser for lokalradiobransjen, samt for annonsører i vårt marked. Forbudet innebærer et markert brudd med en etablert tilstand, og vil være tyngende for de selskapene som rammes.

Allerede en tvil om forbudet kan hjemles, taler for at Stortinget bør vurdere inngrepet.

Konkret har departementene strukket forslag til forskriftshjemmelens ordlyd og formål langt ut over det som er naturlig fordi forslaget innebærer en ulikhet og et konkret forbud.

Norsk rett har gjentatte ganger presisert viktigheten av nettopp legalitetsprinsippet og Kulturdepartementets forslag står seg neppe rettslig fordi forslagene er å anse som svært inngripende overfor juridiske personer i dette tilfellet, og en forskrift som hjemler vedtak er ikke nok fordi forbudet er og blir for inngripende, uansett hva man mener i denne saken.

Jo mer inngripende tiltaket fra Departementet vil bli, desto klarere må lovgrunnlaget fra Kulturdepartementet være.

Forslaget som innebærer en lovmessig ulikhet, bryter også likebehandlingsprinsippet. Fordi Radio Latin Amerika sender i Oslo, får vi strengere vilkår enn andre lokalradioer i Norge. Det er også meget inngripende og diskriminerende – samtidig, som nettopp dekkes opp av Grunnlovens §98.

Stortinget har heller ikke bedt Departementet om denne ulikheten i sitt ønske om forlengelse av de analoge FM konsesjonene. Det er derfor et forslag som alene kommer fra Departementet.

Uendret dekning – med endret konsesjonstype

Departementet viser til stortingets behandling fra 2015 (Meld. St. 24 ((2014-2015)) om hvor Stortingsmeldingen forutsetter «uendret dekningsområdet» for analog lokalradio ved forlengelse.

Ved det nye forslaget fra Departementet, ønsker man å videreføre denne ordlyden, samtidig som man endrer forutsetninger for konsesjonstypene.

Departementets nye forslag innebærer en endring av denne strukturen slik at det kun handler om konsesjon til analog lokalradiodrift, uten nærmere bestemte krav til sendernettet. Det er derfor ingen grunnlag for å legge begrensinger på dekning, man skal kunne benytte en FM-ressurs uten noen tekniske hindringer, hverken i effektbruk eller antennebruk.

Analoge konsesjonsområder er fortsatt hjemlet gjennom en egen forskrift. Forskriften mangler derimot legalitet og notoritet i forhold til at det står navn på kommuner som ikke lenger eksisterer og er «hjemlet». Digitale konsesjonsområder er heller ikke hjemlet.

Ingen bærekraft med DAB alene – Vi er avhengig av FM.

DAB teknologien tilbyr et bredt utvalg av radiokanaler, men teknologien har til gjengjeld ingen økonomisk suksesshistorie så langt. Årsaken er det store utvalget av radiokanaler med noenlunde samme innhold og en plattform som er vanskelig å benytte seg av.

På en godværsdag er det svært mange radiokanaler på DAB i Østlandsområdet og Radio Latin Amerika havner på plass nummer 96. Der man enkelt kan finne vår radiokanal på FM, vil man måtte bla nedover til plass nummer 96 på mange DAB radioer. Dette skal man altså gjøre mens man samtidig kjører bil og fratar oppmerksomheten til sjåføren i bilen.

Å være på plass nummer 96 - bidrar heller ikke til å sikre drivverdig økonomi på DAB. Lyttere «gir» opp å bruke oss fordi vi da heller ikke kan «linke» sendingen mot vårt FM nett i Oslo.

Konsekvenser for et rikt kulturliv for innvandrere i Oslo

Radio Latin Amerika gjennomfører en rekke arrangement – gjerne i form av sponsede konserter eller utendørsarrangement for Oslos innvandrere. Dette er også en viktig inntektskilde for vår radiokanal.

Med dagens forslag, vil slike sponsede arrangement i prinsippet være forbudt å reklame for på vår radiokanal. Sponsorene av våre sendinger er ikke en del av det tradisjonelle reklamemarkedet, men ulike innvandrerorganisasjoner eller virksomheter som i stor grad drives av og for innvandrere i Oslo.

Reklameforbudet vil også påvirke arbeidet med integrering i Oslo.

Radio Latin Amerika har kjørt reklamekampanjer fra helsemyndighetene i forbindelse med Corona pandemien som vi har fått kompensasjon for. Det har vært en viktig inntektskilde gjennom pandemien når de tradisjonelle reklameinntektene har blitt fraværende.

Flere innvandrere er også sterkt berørt av pandemien gjennom nedstengingen av Oslo. Mange driver egen virksomhet og som utgjør en viktig del av et reklamemarked for minoritetsmedier. Når vi går tilbake til en normalsituasjon med fullvaksinering og en utryddelse av det pågående coronaviruset, vil de møte en stengt reklamedør. De kanaler de har benyttet før for minoriteter vil altså ikke lenger eksistere slik forslaget er lagt frem.

Det vil heller ikke være mulig å benytte vår mediekanal til å markedsføre arrangementer blant innvandrerbefolkningen.

Vi mener dette sender et uheldig signal, mange innvandrere har opplevd både krig og diktaturer – og kommer altså til et land hvor det viktigste er å tyste stemmer som sender med FM teknologien gjennom tiltak innvandrere kjenner gjennom krig og diktatur.

Kort oppsummering

Radio Latin Amerika er en minoritetsradio og henvender seg mot et annet publikum enn de tradisjonelle norske mediekanalene. Disse mediekanalene drives med kommersielle interesser. Radio Latin Amerika drives av idealister og de inntekter vi får – dekker de strengt nødvendige kostnadene vi får med å drive radio. Vi driver seriøst og kjemper hver dag for vår eksistens.

Forslaget som er lagt frem får vidtgående økonomiske konsekvenser for oss, for det første mister vi et inntektsgrunnlag som danner basis i driften av radiokanalen. For det andre mister vi en plattform våre lyttere kjenner til fra sine hjemland. Den tredje konsekvenser er at vi risikerer en økonomisk straffereaksjon i tillegg. Det sier seg selv at det slår meget uheldig ut.

Ved å lage ulike vilkår for lokalradioer i Norge som sender på FM, skaper man en forskjell ved et diffust hjemmelsgrunnlag. Dette hjemmelsgrunnlaget vil i prinsippet kunne være i strid med Grunnlovens §98.

Oslo, den 16. juni 2021

Med vennlig hilsen
Radio Latin-Amerika

Hans Dahle
Daglig leder