Høringssvar fra Rådet for personar med nedsett funksjonsevne i Møre og Romsdal

Dato: 23.09.2021

Svartype: Med merknad

Høyringssvar frå rådet for personar med nedsett funksjonsevne i Møre og Romsdal:

Samrøystes vedtak i Rådet for personar med nedsett funksjonsevne - 24.08.2021

Rådet for personar med nedsett funksjonsevne i Møre og Romsdal tar saka til orientering, med følgande merknad; Rådet vil understreke betydninga av å arbeide vidare for at FN konvensjonen CRPD blir tatt inn i norsk lovverk

Vedlegg