Høringssvar fra Diskrimineringsnemnda

Dato: 06.10.2021

Svartype: Med merknad

Diskrimineringsnemnda kan ikke se å ha blitt invitert til denne høringen. Vi ønsker likevel å komme med noen innspill siden høringen berører nemndas myndighetsområde. Vi håper også på å bli invitert til fremtidige høringer, spesielt til høringer som gjelder endringer i likestillings- og diskrimineringsregelverket der Diskrimineringsnemnda er håndhevingsorgan.

Tilsyns- og håndhevingsorgan

Diskrimineringsnemnda er positiv til forslaget om at Digitaliseringsdirektoratet skal være tilsynsmyndighet og Diskrimineringsnemnda håndhevingsorgan for de nye kravene som Tilgjengelighetsdirektivet stiller. Nemnda og direktoratet samarbeider allerede godt om ivaretakelse av universell utforming av IKT. Forslaget til gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet er en naturlig videreføring av ordningen slik den er i dag.

Saksområdet som omfattes av direktivets krav har såpass mange likhetstrekk med Diskrimineringsnemndas eksisterende saker slik at nemnda vil kunne utnytte eksisterende kunnskap om universell utforming. Det vil også være lettere for berørte å forholde seg til ett håndhevingsorgan fremfor flere da de ulike regelsettene overlapper og utfyller hverandre. Nemnda deler departementets synspunkter om at de grundige rettsikkerhetsvurderingene som allerede er gjort både ved etablering av nemnda og ved utvidelse av nemndas myndighetsområde ved flere anledninger, vil gjøre seg gjeldende også her. Rettsikkerheten i disse klagesakene vil ivaretas gjennom eksisterende krav til juridisk kompetanse og erfaring hos både nemndleder, nemndmedlemmer og nemndas sekretariat. I tillegg vil rettsikkerheten ivaretas gjennom nemndas saksbehandling der nemnda har ansvaret for sakens opplysning gjennom en topartsprosess med utstrakt kontradiksjon.

Diskrimineringsnemnda forutsetter at nemnda vil bli tilført de nødvendige tilleggsressurser for å kunne gjennomføre oppgaven som håndhever på en god måte, jf. Oslo Economics analyse om at håndhevingen av dette regelverket vil kreve 3-4 årsverk. Dette slik at ikke ny myndighet vil føre til økt saksbehandlingstid eller gå utover behandlingen av de øvrige myndighetsområdene som nemnda allerede har.

En eller to forskrifter

Det er vanskelig å konkludere i spørsmålet om den beste løsningen er en eller to forskrifter. Nemnda ser likevel at en sektorovergripende forskrift vil kunne være det enkleste å forholde seg til, fremfor én forskrift om universell utforming av IKT og én forskrift om universell utforming av produkter og tjenester. Nemnda viser i den sammenheng til det praktiske eksempelet i høringsnotatet med kjøp av elektroniske billetter, der en med en todeling risikerer at billetten blir regulert av to forskrifter, alt ettersom billetten er tilgjengelig på en nettside/mobilapplikasjon eller om billetten sendes på SMS eller lagres på et fysisk transportkort. Nemnda tror at det vil bli lettere for den som berøres av regelverket å sette seg inn i dette dersom alt er regulert i én forskrift fremfor to forskjellige.