Forsiden

Høringssvar fra Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester, Oslo kommune

Dato: 07.10.2021

Svartype: Med merknad

Byråden for helse, eldre og innbyggertjenester avgir på vegne av Oslo kommune slik høringsuttalelse til Kulturdepartementet på høring – innføring av

tilgjengelighetsdirektivet:

Oslo kommune støtter innføringen av tilgjengelighetsdirektivet i norsk rett fordi direktivet bidrar til å sikre rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser (CRPD), samt styrker næringslivet rammebetingelser for å kunne levere produkter og

tjenester som ivaretar likestilt samfunnsdeltagelse for alle. Kravene til universell

utforming er regulert i mange lover og forskrifter . Oslo kommune mener derfor at

implementeringen av direktivet i norsk rett bør gjennomgås helhetlig, for å sikre en best mulig håndheving og etterlevelse for aktørene.

Robert Steen

byråd