Høringssvar fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Dato: 07.10.2021

Svartype: Med merknad

Høring - gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet, høringssvar fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

1. Innledning

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser til høringsbrev fra Kulturdepartementet (KUD) datert 7. juni 2021 og har enkelte merknader til forslag om å gjennomføre Europaparlementets og Rådets direktiv (EU) 2019/882 («Tilgjengelighetsdirektivet»).

I det følgende knyttes merknadene til henholdsvis produkter og utstyr, og elektroniske kommunikasjonstjenester.

2. Produkter og utstyr

Tilgjengelighetsdirektivet setter krav til ulike typer utstyr som skal gjøres tilgjengelig på markedet i EØS. Utstyr som dekkes av direktivet er blant annet forbrukerterminalutstyr med interaktiv databehandlingskapasitet som brukes til elektroniske kommunikasjonstjenester. Gjennomføring av direktivet når det gjelder krav til slikt utstyr er ikke del av denne høringen, men behandles i forbindelse med høring av ny lov og elektronisk kommunikasjon som er sendt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet med høringsfrist 15. oktober. Nkom vil gi innspill til gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet og krav til nevnte forbrukerterminalutstyr i høringen av ny lov om elektronisk kommunikasjon. Vi har imidlertid noen kommentarer til gjennomføringen av direktivet i lovverket og deling av tilsynsansvar med direktivet mellom Digitaliseringsdirektoratet og Nkom som det er lagt opp til.

Nkom er gjennom høringen av ny lov om elektronisk kommunikasjon foreslått som tilsynsmyndighet for den delen av tilgjengelighetsdirektivet som gjelder elektroniske kommunikasjonstjenester og forbrukerterminalutstyr med interaktiv databehandlingskapasitet som brukes til elektroniske kommunikasjonstjenester. For å kunne følge opp kravene til forbrukerterminalutstyr vil det være nødvendig å fastsette en forskrift med krav for å gjøre slikt utstyr tilgjengelig på markedet. I høringen av tilgjengelighetsdirektivet som gjelder øvrig utstyr er det foreslått å fastsette to forskrifter med hjemmel i likestillings- og diskrimineringsloven som skal dekke kravene. Hvis dette blir gjennomført vil en dermed ha tre forskrifter som setter krav til tilgjengeliggjøring av utstyr som dekkes av tilgjengelighetsdirektivet. Dette kan føre til et uoversiktlig regelverksbilde for de aktørene som må forholde seg til regelverket. Nkom vil derfor anbefale at det lages én forskrift med kravene som følger av direktivet og at denne forskriften hjemles både i likestillings- og diskrimineringsloven og i lov om elektronisk kommunikasjon, og at det klargjøres i forskriften at den enkelte tilsynsmyndighet har hjemmel til å følge opp brudd på forskriften innenfor sine respektive tilsynsområder.

3. Elektroniske kommunikasjonstjenester

Nkom er enig i at kravene i gjeldende ekomlov ikke er tilstrekkelige til å oppfylle Tilgjengelighetsdirektivets krav til elektroniske kommunikasjonstjenester, og at endring av norsk rett derfor er nødvendig. Nkom viser her til den separate, og pågående, høringen av ny lov om elektronisk kommunikasjon med forskrifter, som gjennomfører Europaparlamentets- og Rådsdirektiv (EU) 2018/1972 om fastsettelse av et europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon (Ekomdirektivet).

Ekomdirektivet artikkel 111 oppstiller krav om likeverdig tilgang og utvalg for sluttbrukere med nedsatt funksjonsevne. Nkom mener at denne bestemmelsen vil måtte implementeres og fortolkes i lys av tilgjengelighetskravene som fremgår av Tilgjengelighetsdirektivet, Vedlegg I, avsnitt IV, bokstav a). Nkom vil her gjøre KUD oppmerksom på forslagene til ny ekomlov § 4-16 jf. ny ekomforskrift § 2-16 om brukere med spesielle behov. Etter Nkoms oppfatning vil disse hjemlene være egnet til å ivareta tilgjengelighetskravene knyttet til elektroniske kommunikasjonstjenester som følger av Tilgjengelighetsdirektivet.

For øvrig viser Nkom til at delingen av ansvar som det er lagt opp til mellom Digitaliseringsdirektoratet og Nkom vil innebære behov for koordinering og samarbeid nasjonalt og mot EU/EØS, både når det gjelder tilsyn og regelverksutvikling.

Med hilsen

Inger Vollstad

Lars Edvard Storjord

fung. avdelingsdirektør

seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift