Forsiden

Høringssvar fra Europabevegelsen i Norge

Dato: 05.10.2021

Svartype: Med merknad

Høringssvar – gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet

Europabevegelsens utgangspunkt for å delta på høringen er at vi ønsker å bidra til:

  • Harmonisering av EØS-landenes regelverk
  • Fri bevegelse i EØS-området
  • Likeverdig deltakelse på det indre marked

EØS-avtalen er det mest omfattende avtaleforholdet mellom Norge og EU, og avtalen gir oss en privilegert adgang til EUs indre marked. En konsekvens av denne markedsadgangen er at avtalen må endres og oppdateres i takt med EUs regelverksutvikling.

Ettersom Norge er en del av det indre marked følger vi EØS-regelverket for varer og tjenester, og har derfor innført ulike direktiver på dette området. At regelverket i EFTA/EØS-landene og EUs medlemsland anvendes og tolkes likt er selve premisset for EØS-avtalen. Det sikrer fri bevegelse, lik konkurranse og likebehandling i EØS-området. Europabevegelsen anser det derfor som viktig at Norge holder seg oppdatert på regelutviklingen på det indre marked, og innfører fortløpende regelverk som har relevans for Norge. Samtidig er det viktig at regelverket vurderes før det føres inn i EØS-avtalen. Dette for å sikre nasjonal selvråderett og for at regelverket er i tråd med norske interesser – noe det som oftest er.

Europabevegelsen er svært positiv til innføringen av tilgjengelighetsdirektivet i EØS-avtalen, og anser det som i tråd med norske interesser. Vi mener at det vil føre til mer friksjonsfri bevegelse i EØS-området, gi bedre rammebetingelser for næringslivet og forbrukerne, samt føre til en mer likeverdig deltakelse for alle mennesker – også de med en funksjonsnedsettelse – på det indre marked.

Målet med tilgjengelighetsdirektivet er å fjerne hindringer for fritt varebytte for visse tilgjengelige produkter og fri bevegelse av visse tilgjengelige tjenester. Frem til nå har regler for tilgjengelighet og universell utforming vært underlagt nasjonal lovgivning. De forskjellige nasjonale reguleringene for tilgjengelighet i EØS har ført til at en rekke tjenester og varer er utilgjengelige for EØS-borgere utenfor egne lands grenser, som har hindret fri bevegelse og strider imot ambisjonen om et enhetlig indre marked. Ved å definere felles tilgjengelighetskrav og regler for det indre markedet, altså harmonisere medlemsstatenes regelverk som gjelder tilgjengelighet og universell utforming, mener Europabevegelsen at det vil bli mer/bedre friksjonsfri bevegelse av varer, tjenester og personer i EØS.

Europabevegelsen mener også at direktivet vil gi bedre rammebetingelser for næringslivet, og gi forbrukerne flere valgmuligheter. En harmonisering vil føre til at foretak som leverer tjenester og produkter får ett regelverk å forholde seg til når de skal oppfylle krav om tilgjengelighet – istedenfor flere nasjonale regelverk. For små foretak vil en harmonisering gi dem bedre mulighet til å operere på det europeiske markedet. Flere tilbydere vil sannsynligvis gi større konkurranse, med lavere priser og bedre produkter, som kommer forbrukerne til gode. I dag er produkter med stor grad av tilgjengelighet nemlig langt sjeldnere og dyrere enn andre produkter.

Avslutningsvis mener Europabevegelsen at tilgjengelighetsdirektivet vil bidra til et mer inkluderende samfunn. I dag er det er over 120 millioner mennesker med en eller annen form for funksjonsnedsettelse i EU. På grunn av de ulike nasjonale reguleringene for tilgjengelighet og universell utforming mellom EØS-landene, er det utfordrende for dem å reise, benytte seg av banktjenester og drive handel over nett i Europa. Tilgjengelighetsdirektivet skal fjerne og forebygge hindringer, som bidrar til å sikre tilgang for personer med nedsatt funksjonsevne på lik linje med andre. Det vil gi eldre og personer med funksjonsnedsettelse tilgang til flere sentrale varer og tjenester, som er avgjørende for å sikre fri bevegelse av, og likeverdig deltakelse for, personer i EØS.

Når det gjelder tilsyn og håndheving stiller Europabevegelsen seg bak Kulturdepartementets forslag om at Digitaliseringsdirektoratet fører tilsyn med at direktivet overholdes, og at Diskrimineringsnemnda opererer som håndhevingsorgan.

Konklusjon

På bakgrunn av dette støtter Europabevegelsen gjennomføringen av tilgjengelighetsdirektivet. Vi mener at direktivet vil bidra til mer friksjonsfri bevegelse i EØS og likeverdig deltakelse – for personer og bedrifter – på EUs indre marked.

Med vennlig hilsen
Europabevegelsen

Fredrik Mellem
Generalsekretær