Forsiden

Høringssvar fra ENTUR AS

Dato: 06.10.2021

Svartype: Med merknad

Gjennomføring av direktiv (EU) 2019/882 (Tilgjengelighetsdirektivet)

Entur AS (“Entur”) viser til høringsbrev fra Kulturdepartementet (“departementet”) datert 7. juni 2021 om gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet.

I det følgende gir Entur sin tilbakemelding på gjennomføringen.

Forslag om to sektorovergripende forskrifter

Entur er enig i at gjennomføringen av tilgjengelighetsdirektivet skal ta utgangspunkt i likestillings- og diskrimineringsloven, men har innvendinger mot å lage en ny forskrift til loven for produkter og tjenester.

Som departementet skriver i sitt høringsbrev, kan det være utfordringer knyttet til å ha to sektorovergripende forskrifter på området - eksisterende forskrift om universell utforming av IKT-løsninger og ny forskrift om universell utforming av produkter og tjenester. Utfordringene bunner i at krav til visse typer tjenester vil bli splittet mellom de to forskriftene.

Entur tilbyr kollektivsektoren grunnleggende tjenester innenfor reiseplanlegging og billettering. Det inkluderer elektroniske billetter, som departementet nevner eksplisitt som eksempel på en tjeneste som potensielt vil bli regulert av begge forskriftene. Entur deler departementets syn på at oppdelingen kan gjøre regelverket uoversiktlig og dermed vanskelig å sette seg inn i for pliktsubjekter. Tilsvarende vil det være utfordrende for rettighetshavere å sette seg inn i hva de kan kreve av leverandører.

Entur mener følgelig det er mest hensiktsmessig å utvide dagens forskrift om universell utforming av IKT-løsninger, og dermed videreføre løsningen med kun én sektorovergripende forskrift hjemlet i likestillings- og diskrimineringsloven.

Med vennlig hilsen

Entur AS