Forsiden

Høringssvar fra Samskipnadsrådet

Dato: 17.11.2022

Svartype: Med merknad

SAMSKIPNADSRÅDETS INNSPILL TIL NY BOKLOV

Samskipnadsrådet ønsker å takke for muligheten til å komme med innspill til ny boklov. Samskipnadsrådet ønsker å fremme innspill relatert til forslag til ny boklov.

Målet om lik pris over hele landet når det skal tilbys norske bøker har vært en viktig rettesnor for norsk bokpolitikk. I tillegg til de akademiske bokhandlerne i kjeden Akademika er det flere akademiske bokhandlere som er lokalt eide og styrte. Dette er en viktig presisering til høringsnotatet. Samskipnadsrådet mener det er svært viktig for en ny boklov at fag- og lærebøker likebehandles med andre sammenlignbare bokgrupper, og reguleres i loven med blant annet fastpris og leveringsplikt. Det innebærer også at momsfritaket for salg av bøker i siste ledd videreføres for å sikre disse viktige målsettingene.

Både studentene, utdanningsinstitusjonene og det akademiske miljøet ønsker å beholde den fysiske campusbokhandelen. For å sikre dette vil det være avgjørende at lærebøker for høyere utdanning, bokgruppe 2, inkluderes i Boklovens virkeområde.

Samskipnadsrådet er positiv til at fastpris videreføres. Vi mener samtidig at det også må inkludere lærebøker for høyere utdanning. Det vil sikre lovens formål om bredde, kvalitet og mangfold i norsk litteratur, god tilgjengelighet for litteraturen, fremme kultur og kunnskapsformidling og styrke skriftkulturen på de aktuelle språkene.

På vegne av Samskipnadsrådet,
Audhild Kvam
Styreleder