Forsiden

Høringssvar fra Studentsamskipnaden i Stavanger

Dato: 02.11.2022

Svartype: Med merknad

Kultur- og likestillingsdepartementet
Postboks 8030 Dep.
0030 Oslo

Ref: 22/4032

Høringssvar: Forslag til ny boklov.

Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) støtter en norsk boklov og vil med dette benytte anledningen til å komme med høringssvar.

SiS sin akademiske bokhandel, SiS bok, samarbeider tett med Akademika-kjeden om tekniske løsninger (bokdata, -lager og -kasseløsninger), men er lokalt eid og styrt av Studentsamskipnaden i Stavanger.

SiS mener det er avgjørende for en norsk boklov at fag- og lærebøker likebehandles med andre sammenlignbare bokgrupper og reguleres i loven med bl.a. fastpris og leveringsplikt.

Vi ser det som en viktig del av vårt samfunnsoppdrag å tilby fag- og lærebøker ved universitet og høgskoler i Norge. Det at den akademiske bokhandel er fysisk til stede på lærestedet med skaffe- og leveringsplikt er særdeles viktig for studentene, som trenger pensumbøker gjennom hele studietiden. Dette gjelder ikke minst for de små og smale fag. I tillegg spiller campusbokhandelen en viktig rolle innen veiledning i å finne pensum og støttelitteratur, samt i formidling av litteratur.

Norsk fagspråk er en viktig del av det norske språket, og de samme virkemidlene og argumentene for å beholde fastpris på sakprosa og skjønnlitteratur vil også gjelde for fag og lærebøker. Fortsatt fastpris på fag- og lærebøker vil bidra til et godt utvalg av lærebøker på norsk, samt bidra til å styrke norsk språk. Det vil også for fag- og lærebøker være viktig å legge til rette for bredde og mangfold.

Både studentene, universitetet og det akademiske miljøet ønsker å beholde den fysiske campusbokhandelen, men det vil da være avgjørende at lærebøker for høyere utdanning, bokgruppe 2, inkluderes i Boklovens virkeområde.

En Boklov med fortsatt fastpris på lærebøker og fagbøker vil bidra til en forutsigbar økonomi slik at den akademiske bokhandelen også i framtiden kan ivareta sitt viktige samfunnsoppdrag.

Stavanger, 2. november 2022

Med hilsen
Studentsamskipnaden i Stavanger

Hilde Eike Hansen
Leder SiS bok