Forsiden

Høringssvar fra Sandnes kommune

Dato: 31.10.2022

Svartype: Med merknad

Sandnes kommune støtter forslaget til ny boklov med følgende merknader:

Overordnet

Det er positivt at Bokloven har som mål å sikre en bred og mangfoldig litteraturproduksjon i Norge. En lengre fastprisperiode som også omfatter digitale lydbøker, mulighet for å samarbeide om normalkontrakter for forfattere, illustratører og oversettere, skaffeplikt for bokhandlere og leveringsplikt for forlag er tiltak som vil gi en mer forutsigbar forfatterøkonomi. Tiltakene vil samtidig sikre at et bredt utvalg av norske utgivelser blir tilgjengelig i hele landet.

Plikt til å skaffe og levere e-bøker (§6)

Plikten til å skaffe og levere e-bøker omfatter forlagenes plikt til å levere lagerførte bøker til bokhandel og bokhandlenes plikt til å skaffe bøker på direkte bestilling fra sluttkunde. Departementet skal ifølge §6 gi forskrifter for arbeidet med e-bøker.

Sandnes kommune ber om at det vurderes å ta inn et eget punkt i §6 Plikt til å skaffe og levere papirbøker og e-bøker om forskrift for samhandling med bibliotekene, der leverandørenes ansvar for å levere e-bøker også til bibliotekene understrekes, samt en forskrift som skisserer en pris- og utlånsmodell for e-bøker i bibliotek. Denne forskriften bør også omfatte e-bøker som inngår i en eventuell abonnementstjeneste for høyere utdanning. Dette oppleves som et problematisk felt å manøvrere i for bibliotekene i dag fordi det er kostnadskrevende og til dels vanskelig å skaffe e-bøker, særlig fra fagfeltene innenfor forskning og høyere utdanning. Det er en demokratisk rettighet å få tilgang på fag- og forskningslitteratur også for de som ikke er del av et studieløp eller akademisk ansatte. Denne rettigheten er i ferd med å smuldre bort når fag- og forskningsbibliotekenes e-bøker kun er tilgjengelige for studenter og ansatte.

Plikt til å tilby og levere digitale lydbøker (§7)

Sandnes kommune støtter departementets forslag om leveringsplikten for lydbøker (§7), og at den også skal gjelde for levering av lydbøker til folkebibliotek.

Dagens innkjøpsmodell for bibliotek bygger på lisenser, ikke eksemplarsalg, en ordning som ikke gir bibliotekene mulighet til å bygge opp egne samlinger av lydbøker. I tillegg koster et utlån av en e-lydbok mer enn tre ganger så mye som et gjennomsnittlig utlån. I 2021 betalte bibliotekene i Rogaland i snitt kr 35 per utlån av digitale lydbøker, mens snittprisen for alle utlån totalt (mediebudsjett/totalt utlån) var kr 10,-. Dette fører til et uoversiktlig og mangelfullt tilbud til lånere, som opplever at bøker dukker opp og forsvinner fra den ene dagen til den andre. Det dårlige tilbudet rammer spesielt brukergrupper med liten kjøpekraft, som barn og ungdom fra hjem som ikke abonnerer på strømmetjenester for e-bøker. Slik markedet fungerer i dag, er lydbøker i realiteten svært lite tilgjengelig for disse gruppene.

Det bør utarbeides en forskrift om gjennomføring av forhandlernes, abonnementstjenestenes og leverandørenes plikter knyttet til leveranse av digitale lydbøker til privatkunder og bibliotek. Forskriften bør sette føringer for hvordan bibliotekenes tilbud kan utfylle og ikke konkurrere med strømmetjenestene, slik at man både kan sikre lønnsomheten i markedet, oppfylle bibliotekenes formålsparagraf om kvalitet, allsidighet og aktualitet i bibliotektilbudet og imøtekomme Boklovens formål om å sikre god tilgjengelighet til litteraturen for alle i Norge.