Forsiden

Høringssvar fra Norges Blindeforbund

Dato: 16.11.2022

Svartype: Med merknad

Ny boklov er viktig også for blinde og svaksynte

Innspill til høring om forslag til lov om omsetting av bøker (Boklova) fra Norges Blindeforbund.

Tilgang til bøker er viktig for alle. For blinde og svaksynte er bøker i punktskrift og lydbøker viktige. Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek tilgjengeliggjør et utvalg av bøker i punktskrift og på lyd. Det er få lesere av punktskriftbøker og det har i praksis vært mulig for NLB å produsere de punktskriftbøkene som leserne ønsker seg. For lydbøkene derimot er tilgangen på lydbøker begrenset av innlesningskapasitet i NLB og de titlene forlagene selv velger å lese inn. Det er derfor viktig for oss at ny boklov bidrar til at flere bøker blir tilgjengelige som lydbøker, og at de er tilgjengelig samtidig som den trykte boken kommer. Dette for å sikre synshemmede så lik tilgang til litteratur som mulig.

Selv om mange synshemmede og andre som har lesevansker som skyldes funksjonsnedsettelse kan låne bøker gjennom NLB (Vårt bibliotek) er det mange i vår gruppe som kjøper eksemplarer for å ha permanent eller abonnerer på ulike strømmetjenester for å øke omfanget av lydbøker som er tilgjengelige. Vi er nå i en situasjon der svært mange utenfor NLBs brukergruppe ønsker lydbøker som sin foretrukne måte å lese bøker på.

Lydbok samtidig med trykt bok

Det er viktig at lovforslaget bidrar til at forlag som ønsker å selge lydbøker får et incitament til å produsere lydbøkene samtidig med de trykte bøkene.

Det å omfatte også lydbøker i skaffe- og leveringsplikten tror vi er viktig for å gi økt tilgang til nye lydbøker. Det samme er plikt til å levere digitale lydbøker som enkeltsalg i strømmetjenester.

En støtteordning for produksjon av lydbøker som departementet skriver at de vil vurdere er viktig. Norges Blindeforbund vil anbefale å innrette en slik støtteordning slik at det gir best uttelling om bøkene lanseres samtidig på lyd og i trykt tekst.

Flere tilter tilgjengelig på lyd

Det er bra med ordninger med utveksling av innleste lydbøker mellom NLB og forlagene. For å forenkle dette administrativt bør det åpnes for avtaler om å kunne bytte titler mot hverandre i stedet for å beregne kostnader for hver enkelt overføring og fakturere hverandre. Dette vil kunne øke tilgangen på lydbøker både gjennom forlagene og NLB. Det er viktig at NLB har kapasitet til å lese inn bøker som ikke leses inn av andre slik at tilbudet på nye titler som lydbøker ikke blir redusert.

Plikt til å levere digitale bøker til NLB

På lik linje med en utveksling av innleste lydbøker mellom NLB og forlagene er det viktig at også NLB kan få tilgang til digitale utgaver av bøker. Dette må skje i et format som forenkler NLBs og Statpeds arbeid med å tilrettelegge bøker i punktskrift og på lyd. Det kan skje ved at produksjon av tilrettelagt litteratur blir lagt til som bruksformål når bøker avleveres elektronisk med Nasjonalbiblioteket. NLB har i dag rett til å tilrettelegge bøker, men det kreves at det skannes og korrekturleses på nytt før selve tilretteleggingen til lyd og punktskrift kan starte. Dette er spesielt viktig for lærebøker og annen faglitteratur.

Tilgjengelige bøker og krav til universell utforming

I høringen til ny boklov er det et stort fokus på at bøker skal være tilgjengelige. Noe som er meget viktig og støttes helt og fullt. For at bøker skal være tilgjengelige er det også viktig at de er universelt utformede, noe som er spesielt viktig for e-bøker og digitale lydbøker. Uten en universell utforming vil mange ikke kunne nyttiggjøre seg disse formatene.

I forslaget til implementering av EUs tilgjengelighetsdirektiv, er det foreslått at det skal være krav til universell utforming av e-bøker og at disse skal ligge i likestillings- og diskrimineringsloven. Dette er en god løsning og vi støtter denne.

Problemet med løsningen, slik vi tolker den, er at kravet ikke omfatter digitale lydbøker. Det er derfor viktig at det også kommer på plass krav til universell utforming for dette formatet. Det vil i utgangspunktet være naturlig at kravet legges inn i likestillings- og diskrimineringsloven, sammen med kravet til e-bøker.

For at vi skal være sikre på at digitale lydbøker blir omfattet av kravet til universell utforming ber vi om at legges inn en henvisning til likestillings- og diskrimineringsloven i den nye bokloven, der det presiseres at kravet til universell utforming også omfatter digitale lydbøker.

Oslo, 16.11.2022

Med vennlig hilsen
Norges Blindeforbund

Terje Andre Olsen
Forbundsleder

Stian Innerdal
Nestleder interessepolitisk avdeling