Forsiden

Høringssvar fra Sámediggi

Dato: 16.11.2022

Svartype: Med merknad

Svar på høring – ny lov om omsetting av bøker (bokloven)

Sametinget er positiv til den nye loven om omsetting av bøker (bokloven) og til at forslaget for ny formålsparagraf inkluderer de samiske språkene. Sametinget vil likevel kommentere at formålsparagrafen har en uryddig bruk av ordet «norsk» i første setning for deretter å nevne samiske språk i neste setning. Formålsparagrafen kan for eksempel heller formuleres slik «Lovens formål er å legge til rette for bredde, mangfold og kvalitet i litteratur på bokmål, nynorsk og de samiske språkene. Loven skal også sikre god tilgjengelighet til litteraturen for alle i Norge. Loven skal også ivareta forfatter- og leserinteresser og legge til rette for et mangfold av aktører, bidra til å fremme kultur- og kunnskapsformidling og styrke skriftkulturen på bokmål, nynorsk og de samiske språkene.»

Bruken av ordet «norsk forhandler» i § 3, første setning kan også mistolkes til at det ikke inkluderer samiske forhandlere. Ordlyden bør ses på og formuleres i retning av «….salg gjennom forhandlere i Norge…»

Sametinget bemerker seg at det ikke er nevnt noe om samisk litteraturs nåværende status, historikk eller kretsløp i kunnskapsgrunnlaget i høringsdokumentet, noe som er svært uheldig all den tid de samiske språkene og samisk litteratur nå er innlemme i forslaget til ny boklov.

I høringsnotatet bes det om tilbakemelding på noen enkeltpunkter, blant annet varighet av fastprisperiode. Sametingets innspill til dette er at den nye bokloven bør støtte mest mulig opp om de mindre aktørenes utfordringer, slik at litteraturproduksjon og - konsum kan skje på mest mulig like vilkår også for de samiske forlagene.

Sametinget forventer at den nye bokloven ivaretar aktørene i den samiske bokbransjen slik at litteraturproduksjonen kan skje på like vilkår også for de samiske forlagene og de samiske forfatterne. Det er et behov for en høyere litteraturproduksjon for de samiske språkene, og dette gjelder spesielt for de lule- og sørsamisk språk. Dette med henvisning til formålsparagrafen om å «styrke skriftkulturen på bokmål, nynorsk og de samiske språkene».

Sametinget er positiv til at det i høringsnotatet fremheves at bibliotekene er ut av de viktigste formidlerne av litteratur til befolkningen. Sametinget støtter forslaget i § 7 om at leveringsplikten for lydbøker også skal gjelde for levering av lydbøker til folkebibliotek. Samtidig foreslår Sametinget at departementet i § 6 tar med at leverandørene har ansvar for å pliktavlevere e-bøker også til bibliotekene. Dette vil bidra til å bedre lesernes tilgang til samiskspråklige e-bøker og lydbøker og slik være med på å oppfylle boklovens formål.

Sametinget vil be om konsultasjoner i denne saken før den blir endelig vedtatt for å sikre at samiske interesser i loven blir ivaretatt, j.f sameloven kapittel 4 om konsultasjoner.