Forsiden

Høringssvar fra Fagforbundet

Dato: 18.11.2022

Svartype: Med merknad

Innspill til høring

FORSLAG TIL LOV OM OMSETNING AV BØKER

Fagforbundet organiserer ansatte i bibliotek, fylkesbibliotek og skolebibliotek, i tillegg til en rekke andre yrkesgrupper på kulturfeltet. Fagforbundet ønsker derfor å gi innspill i høringsrunden til ny boklov, med utgangspunkt i bibliotekansattes rammevilkår.

Fagforbundet mener det er positivt at bibliotekenes rolle som formidlere av mangfoldet og bredde i norsk litteratur blir omtalt i høringsnotatet. Bibliotekene spiller en rolle i bokøkonomien, de er med på å styrke litteraturinteressen og synliggjøre forfatterne, samtidig som de også er innkjøpere og arena for forfatterbesøk.

Fagforbundet mener det er viktig at befolkningen har tilgang på bøker uansett hvor de bor, og at bokhandlere over hele landet har samme vilkår. Generelt mener vi bibliotekene må sikres tilgang til bokutgivelser i alle typer format.

Fagforbundet støtter en fastprisperiode, men har ingen mening om hvor lang fastprisperioden bør være.

Fagforbundet mener digitale utgivelser/lydbøker må kunne selges til bibliotek på samme måte som fysiske utgivelser. Bibliotekene må sikres ressurser til å ha tilstrekkelig datasikkerhet, for å beskytte sine digitale samlinger ved et eventuelt datainnbrudd.

Lovforslagets definisjoner (§2)

Fagforbundet mener definisjon som en «bok» må gjelde ved enhver utgivelse, selv om en lydbokutgave kommer først.

Når det gjelder definisjonen som «sluttkunde», mener vi at bibliotek må regnes som sluttkunde, med de rettigheter og plikter som følger av status som sluttkunde.

§ 3 Lovens virkeområde

Loven skal ikke gjelde skolebøker til grunnskole eller videregående opplæring. Fagforbundet ber om at det vurderes hvordan et slikt unntak fra fastprissystemet i henhold til lovforslaget påvirker bibliotekenes tilgang til denne typen bøker. Dersom et slikt unntak blir opprettholdt bør bibliotekene sikres tilgang til skolebøker til grunnskole og videregående skole gjennom særskilte avtaler.

§ 5 Fastpris på bøker

Vår kommentar:

· Fagforbundet har ingen kommentar til fastprisperiodens varighet.

· Det er viktig å sikre bibliotekenes mulighet til å tilby et bredt utvalg til utlån.

Det er derfor nødvendig å fastsette bibliotekenes rabatt (opptil 20%) i forskrift i tråd med dagens bokavtale.

· Fastprisperioden må gjelde både e-bøker og digitale lydbøker.

§ 6. Plikt til å skaffe og levere papirbøker og e-bøker

Fagforbundet mener at e-bøker er bøker på lik linje med fysiske bøker, og følgelig må plikten til å levere bøker også gjelde e-bøker. Bibliotekene må få en bedre ordning for utlån av disse bøkene enn å betale lisens per utlån. Bibliotekene bør ha mulighet til å bygge opp en samling av digitale utgivelser. Vi forstår at det er i rettighetshaverne interesse å få et rimelig vederlag for digitale utgivelser, men dagens ordning er ikke god nok for bibliotekene. Dersom digitale utgivelser skal sidestilles med fysiske bøker, må antall utlån per bok beregnes på samme måte, eksempelvis 25 ganger utlån per bok, digital eller fysisk, før den må kjøpes inn på nytt. Vi mener at en tidsbegrenset lisens på fem år blir for rigid. For øvrig kan en modell der fylkesbibliotekene gir lisenser til bibliotekene til digitale utgivelser være nyttig.

Bibliotekene har fått en sterk kostnadsvekst uten at det har ført til mer utlån, på grunn av utgiftene til å tilby digitale utgivelser. Det finnes i dag svært ulike modeller for utlån fra de ulike aktørene, hverken bibliotek eller lånere har oversikt over hva som er tilgjengelig i digitale format. Praksisen er ulik fra forlag til forlag, og fra fylkesbibliotek til fylkesbibliotek. En enhetlig ordning bør slås fast i forskrift til bokloven.

§ 7. Plikt til å tilby og levere digitale lydbøker

Fagforbundet er opptatt av plikten til å tilby bøker, også i digitalt format. Dagens ordning fungerer dårlig for bibliotekene, innkjøp er for dyrt og utvalget er for dårlig. Vi mener det bør settes en lik modell som må gjelde for alle for digitale lydbøker solgt til bibliotek, og at det ikke kan være opp til partene å bli enige i hvert enkelt tilfelle. Bibliotekene må kunne kjøpe digitale enkelteksemplar til samme pris som andre sluttkunder i fastprisperioden, forutsatt at eksemplarene blir håndtert som om de var fysiske eksemplar.