Forsiden

Høringssvar fra Harstad bibliotek

Dato: 17.11.2022

Svartype: Med merknad

Høring av forslag til ny boklov. Høringsuttalelse fra Harstad bibliotek

Harstad bibliotek har sett over forslag til ny boklov.

I Lov om folkebiblioteks § 1 -Målsetting, står følgende:

Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. (..) Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.

Målsettingen i Lov om folkebibliotek er tydelig. Et av midlene for å oppnå målsettingen er å tilgjengeliggjøre litteratur uansett fysisk form. Harstad bibliotek ønsker at vilkårene for tilgang til digitale bøker og digitale lydbøker sidestilles vilkårene for tilgang til fysiske bøker og lydbøker, og at så vel fysisk som digital litteratur kan stilles gratis tilgjengelig for alle som bor i landet. Særlig lydbøker og faglitteratur finnes i større grad digitalt. Harstad bibliotek støtter derfor Departementets forslag om at digitale utgivelser også omfattes i den nye bokloven, herunder elektroniske bøker (e-bøker) og lydbøker, så lenge lydbokutgivelsen er en innlest parallellutgave av papirbok eller e-bok.

Lovforslagets hovedformål er å sikre at det skapes en mangfoldig norsk litteratur på bokmål, nynorsk og de samiske språkene og at denne er tilgjengelig for alle i Norge. Harstad bibliotek ønsker at også kvensk språk omfattes av denne intensjonen. Det bør være et nasjonalt samfunnsoppdrag å legge til rette for sikring av det kvenske språket, blant annet ved tilgjengeliggjøring av kvensk litteratur i bibliotek og bokhandler.

Harstad bibliotek støtter forslaget om å videreføre muligheten til å gi rabatter til sluttkunder som bibliotek, og større rabatter ved kjøp av større volumer. Lærebøker til lavere pris bør også komme studenter som er privatister til gode.