Forsiden

Høringssvar fra Vestfold og Telemark fylkeskommune

Dato: 10.10.2022

Svartype: Med merknad

Vestfold og Telemark fylkeskommune ved fylkesbiblioteket, støtter forslaget til ny boklov og intensjonene som ligger til grunn for forslaget.

· Det er positivt at Bokloven har som mål å sikre en bred og mangfoldig litteraturproduksjon i Norge og at den støtter mest mulig opp om de mindre aktørene.

· Bokloven vil være en viktig pilar i det videre arbeidet med å oppfylle bibliotekenes formålsparagraf, og spesielt aktuell for bibliotekene er forlagenes plikt til å tilby og levere digitale lydbøker.

· Det er positivt at lovforslaget fremhever bibliotekenes viktige rolle som litteraturformidler, som bidragsyter til kvalitet og mangfold, og som økonomisk viktig part i det litterære kretsløpet. Fylkeskommunen støtter tiltakene i lovforslaget som ivaretar bibliotekenes perspektiv, blant annet bedre tilgang til e-lydbøker og fortsatt mulighet for rabattordning ved innkjøp.

· Litteratur på nasjonale minoritetsspråk som kvensk, romani og romanes bør inkluderes i bokloven, slik at de enkelt kan tilgjengeliggjøres i folkebibliotek.

Lovens virkeområde (§3)

· Lærebøker for grunnskolen og videregående skole er utelatt fra lovens virkeområde. For privatister i videregående skole kan det være vanskelig å få tak i pensumlitteratur, fordi slike læremidler ofte ikke er tilgengelige i folkebibliotek og enkelteksemplarer kan være uforholdsmessig dyre. Enkel tilgang til lærebøker for elever som ikke er inkludert i et skoleløp bør sikres.

· Det er positivt at lovforslaget innebærer skaffe- og leveringsplikt for lærebøker i høyere utdanning uavhengig av format.

· Det er ønskelig at fagbøker for profesjonsmarkedet og lærebøker for høyere utdanning inngår i lovens virkeområde slik lovforslaget legger opp til.

Plikt til å tilby og levere digitale lydbøker (§7)

· Leveringsplikten for lydbøker bør også gjelde for lydbøker til folkebibliotek, på samme måte som for papirbøker.

· Dagens modell for innkjøp av e-bøker og lydbøker til bibliotek oppleves som komplisert og ressurskrevende og gjør det vanskelig for bibliotekene å tilby befolkningen tilgang til relevant digital litteratur. Det bør utarbeides en forskrift som skisserer pris- og utlånsmodell for bibliotekene, og som erstatter dagens modell for utlån av e-bøker og digitale lydbøker i folkebibliotek.