Forsiden

Høringssvar fra Norsk studentorganisasjon

Dato: 16.11.2022

Svartype: Med merknad

Norsk studentorganisasjon (NSO) vil takke for muligheten til å levere vårt høringssvar til forslag til lov om omsetning av bøker (Bokloven).

Vi finner det hensiktsmessig å kommentere på to punkter i departementets forslag. §3 Lovens virkeområde, ledd to og §5 Fastpris på bøker, ledd en og fem.

§ 3 Lovens virkeområde

NSO mener at departementets første alternativ, hvor fagbøker for profesjonsmarkedet og lærebøker for høyere utdanning omfattes av lovens virkeområde, er det beste alternativet for studenter.

Studenter er det største gruppen av lesere og kunden av fagbøker i Norge. I den sammenheng er NSO opptatt av to faktorer; rimelighet og kvalitet. For NSO er det viktig at pensum er tilgjengelig til en rimelig pris, uavhengig av hvor og hvordan du studerer.

For NSO er det helt avgjørende at de akademiske fagbokhandlerne har gode driftsvilkår. En fastprisløsning vil gi de mindre forhandlerne den forutsigbarheten de trenger for å drifte campusbokhandlere og legge til rette for et bredere mangfold av fagbøker. Campusbokhandlene, og menneskene som jobber der, er viktige veiledere for studentene i valg av pensum. Disse forhandlerne har også kontakt med institusjonen, som sikrer at pensumet studentene trenger er tilgjengelig samtidig som det ordnes pakkeavtaler og lignende.

Videre er det viktig for NSO at det er attraktivt for akademisk ansatte å skrive fagbøker. I dagens finansieringssystem for forskning og høyre utdanning, er det ingen indikatorer eller uttelling for publisering av fagbøker. Det er også få til ingen andre nasjonale virkemidler for å stimulere til publisering av fagbøker. Det er derfor viktig at bokloven legger til rette for at akademisk ansatte har forutsigbare og gode arbeidsforhold, og at det er attraktivt å publisere og skrive fagbøker.

En av kjerneoppgavene til akademia er å drive formidling av forskning. Forskningsformidling er å kommunisere innsikter, arbeidsmåter og holdninger fra spesialisert vitenskap til personer utenfor faget. Derfor er det viktig for NSO at flere får tilgang og mulighet til å lese fagbøker i et allment marked, for å stimulere til samfunnsdebatt og en opplyst befolkning. Det er flere fagbøker som også selges på allmennmarkedet, og ordningen med fastpris vil sikre at det lages og distribueres vitenskapelig baserte fagbøker på norsk, også til et allmennpublikum.

NSO ønsker utover lovforslagets rammer å bemerke at studenter i dag er i en presset økonomisk situasjon, hvor kjøpekraften er betraktelig lavere enn hva den har vært. Dette fører til at studenter tvinges til å velge pensum som er både utdatert og mangler kvalitetssikring. NSO vil at studentene skal ha tilgang på pensum som både er rimelig og av høy kvalitet. En del av dette vil være å øke studiestøtten, mens det andre delen er å sikre lave priser og høy kvalitet.

§5 Fastpris på bøker

Det er viktig at vi har en lov som legger til rette for digitalisering, utvikling av tilbud og innovasjon innen fagbøker. Derfor stiller vi oss bak at fastprisen skal gjelde 12 måneder for fagbøker, slik at det tidligere vil være muligheter for å inkludere litteratur så fort som mulig i f.eks. abonnementsløsninger.

NSO støtter departementets forslag om å utvide bokhandlenes mulighet til å gi tittelrabatt ved kjøp av ulike formater. Studenter er en mangfoldig gruppe med funksjonsvariasjon og ulike bakgrunner. Dette gjør at vi lærer på forskjellige måter og har behov for ulike formater av pensum i vår studiehverdag.