Forsiden

Høringssvar fra Allvit AS

Dato: 17.11.2022

Svartype: Med merknad

Fagbøker og lærebøker for høyere utdanning bør unntas fra bokloven

Allvit AS ønsker å bidra til å belyse argumentasjonen for at fagbøker og lærebøker for høyere utdanning ikke bør omfattes av bokloven.

Overordnet oppsummering

Allvit ønsker ikke fastpris. Vi ønsker oss flere muligheter til å konkurrere og fleksibilitet på hvordan bøker kan inngå i nye forretningsmodeller. Konkurranse er positivt for nyskaping og for å få fram nye gode tjenester for studentene.

Vi mener fri pris vil føre til større og bredere tilgjengelighet av norsk akademisk litteratur. Med tilgjengelighet mener vi både tilgang til en større bredde litteratur til en pris studentene har råd til, samt tilgjengelighet gjennom universell utforming og tilpasning til den enkelte student. Dette er unikt for digitale løsninger og tilbyr noe papirboken ikke kan.

Allvit og vårt synspunkt

Allvit tilbyr studenter norske digitale akademiske bøker på nett. De kan velge om de vil kjøpe permanent, kjøpe tilgang i en kortere periode eller abonnere på store deler av vårt utvalg. Vårt abonnementsprodukt er under etablering nå og vil betydelig svekkes dersom vi ikke får mulighet til å inkludere nye og oppdaterte utgivelser. Allvit er medlem av Bokhandlerforeningen

Konkurranse er positivt for nyskaping og for å få fram nye gode tjenester for studentene. Å lovfeste fastpris, og begrense forretningsmodeller, på ny og oppdatert faglitteratur er å begrense tilgjengeligheten.

Markedet

I dag er det en dominerende aktør i forhandlerleddet for salg av pensumlitteratur til studenter. Det er begrenset konkurranse gjennom begrenset tilgang til fysisk tilstedeværelse på studiestedene for andre aktører. Dersom man skal være konkurransedyktig, samt har et ønske om å gi studentene nye innovative tjenester, så må dette skje digitalt eller på nett.

Salg av akademiske bøker er i stor grad drevet av hva som er på pensum. I en begrenset studentøkonomi prioriterer studentene å kjøpe kun det de må. Det betyr det som er på pensum. Tilgangen til pensumlistene er i stor grad begrenset for andre aktører enn bokhandelen som er lokalisert på studiestedet. Større krav til informasjons- og datadeling og åpne API hos studiestedene kan bidra til at flere aktører kan bidra i å lage gode tjenester for formidling av pensumlitteraturen.

Norsk digital innovasjon og forleggeri utfordres av store internasjonale aktører

Vi mener at fastpris på fagbøker for høyere utdanning vil utfordre det norske pensumets plass på pensumlistene på universiteter og høyskoler. Eksistensen av et norsk fagbokforleggeri er allerede konkurranseutsatt fra store utenlandske forlag med pensum på engelsk. Andelen engelsk på norske pensumlister er økende, og det vil kreves en bevisst politikk for å beholde norsk som fagspråk framover.

Tilgjengeligheten til internasjonal faglitteratur er også god digitalt. Nye forretningsmodeller gjennom digitale plattformer gir mange muligheter til å skaffe engelsk faglitteratur umiddelbart og enkelt. De norske akademiske forlagene ønsker også å gjøre sine titler like tilgjengelige, blant annet gjennom Allvit som digital plattform. I et fastprisregime vil det være stor forsinkelse før de nyeste norske pensumbøkene kan inkluderes i abonnementsmodeller eller korttidsleie-tilbud på Allvit. Det vil virke hemmende i konkurransen med det engelskspråklige innholdet.

Digital faglitteratur gir mange fordeler

Digital tilgang til faglitteratur gir studenter og andre som leser faglitteratur store fordeler som ikke finnes i trykt format. En av fordelene med å ha digital tilgang til pensumbøker, er tilgjengelighet for alle. I digitale bøker kan man legge til rette for universell utforming og tilgjengelighetsfunksjoner som tekst-til-tale (TTS) som gir opplesning av tekst. Leseropplevelse kan i mye større grad tilpasses individets preferanser, med tanke på tekststørrelse, kontraster og andre innstillinger i en e-bokleser. En annen fordel er direkte kopiering av sitater til bruk i egne oppgaver og innleveringer. Ikke minst er det tidsbesparende og praktisk søke etter nøkkelord direkte i boka i stedet for å bruke et stikkordsregister. Dette er en del av moderne studenters studieteknikk, der digitalt pensum supplerer papirbøkene og selvsagt er umiddelbart tilgjengelige når behovet oppstår. At studenter er forskjellige og lærer på ulike måter må støttes også med ulik tilgang på måter å lære på. Det er lettere å gi studenter like muligheter og lik tilgang på litteratur digitalt, fordi kilden til kunnskap kan i større grad tilpasses. En som trenger lesestøtte vil ofte foretrekke digital litteratur som kan tilby forstørrelse, opplesning og tilpasning av skrifttype. En som lærer best auditivt vil foretrekke å få teksten opplest mot å lese selv. De fleste ønsker variasjon i hvordan til tilegner seg fagstoffet. Alle trenger at det er lett tilgjengelig og det er fint om det ikke koster så mye.

Digital tilgang til en katalog med fagbøker på norsk vil gi muligheter til å søke på norsk på tvers av store mengder faglitteratur. Med søk på innholdet i alle bøkene kan man finne ut mer om bøkene før man eventuelt kjøper tilgang, eller enda bedre kan man lese flere bøker fordi de inngår i abonnementet. Tilgjengelighet er nøkkelordet og vi i Allvit vil stimulere til kombinasjonsbruk mellom papir og e-bøker ved å gi tilgang til faglitteraturen via nye, prisgunstige kjøpsmodeller som abonnement eller korttidskjøp.

Utvalg og pris er kritisk i fagbokmarkedet

Markedet trenger og har rom for denne type digitale tjenester på norsk, hvor det hittil for det meste har vært internasjonale aktører. Digitale innovative løsninger har mulighet til å ta opp konkurransen med internasjonale aktører i markedet, dersom forholdene ligger til rette for å gi et godt utvalg til en god pris. Allvit ønsker i dag å tilby faglitteratur på flere måter enn tradisjonelt stykksalg av e-bøker, for eksempel med korttidskjøp (leie) i noen måneder eller store deler av faglitteraturen inkludert i et abonnement. En undersøkelse gjort av Bokbasen og Perceptor i 2019 og 2021 viser at pris er en av de viktigste faktorene studenter hensyntar når de skaffer faglitteratur (referanse). Dermed er det også viktig for den norske forlags- og teknologibransjen å kunne konkurrere på utvalg og pris. En lov om fastpris vil tvinge nye utgivelser ut av korttidskjøp og abonnement, og studentene må derfor skaffe disse på andre måter eller forholde seg til eldre versjoner av bøkene uten den nyeste kunnskapen.

Hvis studentene skal kunne velge de nye utgivelsene, må de også gjøres tilgjengelige i kjøpsmodellene som digitale tjenester tilbyr. Med fastpris på nye utgivelser vil denne muligheten bli svært begrenset, og konkurranseevnen til norske digitale tjenester svekkes sammenlignet med de store internasjonale aktørene. Lite utvalg i tilgjengelig litteratur i et abonnement og høy pris vil gi internasjonale forlag og teknologiselskaper en stor fordel i det norske markedet, der de norske aktørene får et konkurransehemmende tiltak som fastpris uten mulighet til å tilby utgivelsen i nye forretningsmodeller digitalt i 12 eller 18 måneder. En svekket tilgjengelighet av ny norsk faglitteratur vil også på sikt svekke muligheten til å gi ut nye og reviderte eksisterende titler. Dermed bidrar fastprisen til å svekke norsk som fagspråk i akademia og arbeidsliv, stikk i strid med regjeringens uttalte politikk.