Forsiden

Høringssvar fra Viken fylkeskommune

Dato: 17.11.2022

Svartype: Med merknad

Høringssvar - Ny lov om omsetning av bøker (bokloven)

Viken fylkesråd viser til høring – Ny lov om omsetning av bøker (bokloven). Fylkesrådet behandlet saken i møte 17. november 2022 og ønsker å gi følgende høringssvar:

§1 Formålsparagraf
Fylkesrådet støtter forslag til formålsparagraf. Denne støtter opp under bredde, mangfold og kvalitet i norsk litteratur og bidrar til at innbyggerne har lik tilgang til litteratur. Dette er viktig for et velfungerende demokrati. Formålet med loven dekker det aller meste. Fylkesrådet mener likevel at i tillegg til bokmål, nynorsk og de samiske språkene bør en nevne de nasjonale minoritetsspråkene, noe som er i tråd med Vikens språkpolitikk hvor mangfold skal vektlegges. Det finnes særs lite litteratur på disse språkene, men å inkludere dem innebærer en synliggjøring som er viktig. Fylkesrådet anbefaler et tillegg på siste setning som dette:

[…] styrke skriftkulturen på bokmål, nynorsk, de samiske språkene og de nasjonale minoritetsspråkene.

§2 Definisjoner
Fylkesrådet har følgende merknader til definisjoner.

a. bok: det støttes at definisjonen er plattformuavhengig.

d. sluttkunde: fylkesrådet legger til grunn at bibliotek også blir regnet som sluttkunde og at det må gjelde i alle andre deler av loven der sluttkunde har rettigheter eller plikter.

§3 Lovens virkeområde
Når det gjelder språk, viser fylkesrådet til forslag om tillegg i formålsparagrafen.

Det foreslås at loven ikke skal gjelde for omsetning av skolebøker til grunnskolen og videregående skole. Dette er en videreføring av gjeldende rett og begrunnes med at slike bøker i all hovedsak omsettes gjennom offentlige anbud som innebærer at kommuner, fylker eller konsortier kjøper inn bøker samlet. Det argumenteres med at det ikke eksisterer et eksemplarmarked for slike bøker og forholdet mellom leverandør og den enkelte forhandler er ikke avgjørende for tilgang og omsetning.

Fylkesrådet anerkjenner at dette er den tilnærmingen som gir den beste løsningen for det store flertallet av elever i grunnskole og videregående skole. Samtidig ønsker fylkesrådet å påpeke at det samtidig kan være en utfordring for privatister og bibliotek med begrensede ressurser til bokinnkjøp. At læring skjer gjennom alle livets faser bør støttes opp under, og fylkesrådet vil foreslå at departementet jobber for å finne løsninger hvor de som står utenfor et ordinært opplæringsløp kan sikres utvalg, kvalitet og tilgjengelighet for slike lærebøker.

Departementet ber videre om høringsinstansenes synspunkt på om fagbøker for profesjonsmarkedet og lærebøker for høyere utdanning skal være omfattet av virkeområdet, slik gjeldende rett er i dag. Fylkesrådet støtter det første alternativet, med bakgrunn i at boklovens formål er å sikre bredde, mangfold og kvalitet i norsk litteratur og sikre tilgang til litteratur for alle i Norge. Dette må også gjelde for fag- og forskningsbasert litteratur.

Dette må også gjelde for fag- og forskningsbasert litteratur. Lovforslagets definisjon av bok bør brukes i videre forstand, slik at den skiller boken fra multimediale læremidler. Ved å ikke definere multimediale læremidler som bøker i loven, vil norske forlag kunne utvikle og tilby abonnement på digitale læremidler, enten som tillegg til lærebok eller som selvstendige multimediale læremidler.

§4 Normalkontrakt
Fylkesrådet støtter opp under forslaget om at illustratører og designere kan omfattes av normalkontrakter. Grafiske elementer har en økende betydning i nye utgivelser og det er viktig at disse yrkesgruppene ivaretas på lik linje med forfattere og oversettere.

§5 Fastprisperiode
Fylkesrådet støtter forslaget om en fastprisordning som er obligatorisk for alle aktørene i bransjen, men tar ikke stilling til om fastprisperioden skal være på 12 eller 18 måneder. Fylkesrådet er imidlertid opptatt av at det fortsatt må være mulig å gi rabatt til bibliotekene. I arbeidet med forskrift bør dagens praksis videreføres, slik at bibliotekene kan sikres rabatt med opptil 20 prosent. En reduksjon av rabatten vil etter fylkesrådets vurdering føre til redusert innkjøp i bibliotekene og et dårligere utvalg for innbyggerne.

Når bibliotek regnes som sluttkunde, må fastpris i fastprisperiode også gjelde for e-bøker og digitale lydbøker til bibliotek.

§6 Plikt til å skaffe og levere e-bøker
Prinsippet om å likestille papirbøker og e-bøker støttes av fylkesrådet. I en forlengelse av dette mener fylkesrådet at dette prinsippet også må gjelde for kjøp og bruk i bibliotekene. I dagens innkjøpsmodeller kan ikke bibliotek kjøpe eksemplarer av e-bøker, men de betaler en pris per utlån, enten i form av pakker på 10 utlån eller per enkeltutlån.

Kulturrådet har inkludert e-bøker i innkjøpsordningene etter en eksemplarmodell, og denne ordningen er i samsvar med prinsippet om likestilling av formater. Denne modellen bør være en grunnmodell for bibliotekene som må fastsettes i forskrift til loven, men uten en tidsavgrensning på 5 år, slik Kulturrådets ordning er i dag. Bibliotekene bør selv få avgjøre hva som skal være tilgjengelig i deres digitale samlinger, på lik linje med de fysiske formatene.

§7 Plikt til å tilby og levere digitale lydbøker
Fylkesrådet støtter departementets forslag om leveringsplikt for lydbøker, og at den også skal gjelde for levering av lydbøker til folkebibliotek. Dagens innkjøpsmodell for bibliotek bygger på lisenser, ikke eksemplarsalg, en ordning som ikke gir bibliotekene mulighet til å bygge opp egne samlinger av lydbøker. Den manglende muligheten til samlingsoppbygging forsterkes ved at det ikke lenger produseres fysiske lydbøker. I tillegg er ordningen kostbar, noe som medfører et til dels uoversiktlig og mangelfullt tilbud til lånere.

I forskriften bør det etter fylkesrådets vurdering være føringer for hvordan bibliotekenes tilbud kan utfylle og ikke konkurrere med strømmetjenestene, slik at man både kan sikre lønnsomheten i markedet, oppfylle bibliotekenes formålsparagraf om kvalitet, allsidighet og aktualitet i bibliotektilbudet og imøtekomme Boklovens formål om å sikre god tilgjengelighet til litteraturen for alle i Norge.

Vennlig hilsen
Tonje Kristensen
fylkesråd for kultur og mangfold