Forsiden

Høringssvar fra Tønsberg kommune

Dato: 15.11.2022

Svartype: Med merknad

Tønsberg kommune ved Tønsberg og Færder bibliotek takker for anledning til å komme med høringssvar. Vi støtter forslaget til ny boklov og intensjonen som ligger til grunn for forslaget.

Vi har følgende merknader:

§3 Lovens virkeområde

Vi støtter framlegget i klammer, om at loven må gjelde fagbøker for profesjonsmarkedet og lærebøker for høyere utdanning. Innenfor profesjonsmarkedet og lærebøker for høyere utdanning vil det være individuelle kunder og forfattere som trenger samme vern som skjønnlitterære forfattere og sakprosaforfattere. Å droppe fastpriskravet vil også gjøre det mulig å skvise ut bibliotek ved å sette urimelige priser ved salg til bibliotek. Dette vil gjelde bøker der mange trenger bibliotekets tilbud, for eksempel «Veien til førerkortet» eller ulike metodebøker for høyere utdanning. Mange med lav sosioøkonomisk bakgrunn kan komme dårlig ut om det blir egne «bibliotekpriser» på bøker.

§6 Plikt til å skaffe og levere e-bøker

Det står i høringsnotatet at «Departementet foreslår at leveringsplikten også skal gjelde for eksemplarsalg av e-bøker. Departementet anser e-bøker som fullverdige bøker og ser ingen grunn til å forskjellsbehandle e-bøker og fysiske bøker når det gjelder plikten til å levere bøker.»

Vi støtter dette fullt ut, og mener at dette også må gjelde bibliotek. Bibliotekene må få muligheten til å kjøpe eksemplar av e-bøker, men betale en pris pr. lån. Det må tydeliggjøres at prinsippet om at papirbok og e-bok er det samme, også gjelder bruk i bibliotek. Bibliotekene må ha mulighet til å bygge opp samlinger av digitale bøker, på samme måte som de i dag har samlinger av papirbøker.

Vi mener også at det bør vurderes et eget punkt om en forskrift for samhandling med bibliotekene, der leverandørenes ansvar for å levere e-bøker også til bibliotekene understrekes, samt en forskrift som skisserer en pris- og utlånsmodell for e-bøker i bibliotek.

§7 Plikt til å tilby og levere digitale lydbøker

Vi støtter departementets forslag om leveringsplikten for e-lydbøker, og at den også skal gjelde for levering av e-lydbøker til bibliotek.

Dagens innkjøpsmodell for bibliotek bygger på lisenser, ikke eksemplarsalg, en ordning som ikke gir bibliotekene mulighet til å bygge opp egne samlinger av e-lydbøker, slik man har kunnet gjøre med lydbøker på CD og i andre format. På samme måte som for e-bøker bør det utarbeides en forskrift om gjennomføring av forhandlernes, abonnementstjenestenes og leverandørenes plikter knyttet til leveranse av digitale e-lydbøker til privatkunder og bibliotek. Forskriften bør sette føringer for hvordan bibliotekenes tilbud kan utfylle og ikke konkurrere med strømmetjenestene, slik at man både kan sikre lønnsomheten i markedet, oppfylle bibliotekenes formålsparagraf om kvalitet, allsidighet og aktualitet i bibliotektilbudet og imøtekomme Boklovens formål om å sikre god tilgjengelighet til litteraturen for alle i Norge.

Høringen er avgitt administrativ.