Forsiden

Høringssvar fra Juliane Rui

Dato: 16.11.2022

Svartype: Med merknad

Forslag til høringsuttalelse:

Som forfatter vil jeg takke for at regjeringen har tatt initiativ til en boklov der det, i lovens formål, er

nedfelt å ivareta forfatter- og leserinteresser. Videre verdsetter jeg at fastpris og øvrige rammevilkår i

nåværende bokavtale ikke lenger skal være knyttet til et unntak fra konkurranseloven, men ivaretas

av Kulturdepartementet.

Et samlet årsmøte i Den norske Forfatterforening vedtok i mars 2022 at de ønsker en fastprisperiode

på to år, og at fastprisperioden må likestille alle titler og format.

Jeg stiller meg bak dette, og ber om at § 5 Fastpris på bøker sikrer en videreføring av systemet vi har i

dag, med én fastprisperiode per format.

Fortrinnsvis bør fastprisperioden være lengst mulig og helst to år. Minimumet på tolv måneder

forutsetter én fastprisperiode per format.

Legges fastprisordningen om for å knytte fastpris til tittel, slik det foreslås, vil både tolv og 18

måneder kunne tilsi kortere fastpris enn det som gjelder i dag. For forfattere betyr fastpris først og

fremst fast royaltygrunnlag, og ser en på samlet fastpris for alle formater (innbunden, lydbok, ebok

og pocket) tilsier det for mange forfattere allerede i dag en fastpris på over 20 måneder. Dersom

fastprisperioden ikke lenger skal være knyttet til hvert enkelt format, men bare til tittel, vil

fastprisperioden bli kortere, og fastprisperioden for alle andre formater enn det første, vil

bestemmes av forlaget. Det er å overlate litteraturpolitikken til utgiverne, og frata forfatterne

muligheten til forutsigbar inntekt.

Som forfatter er jeg bekymret for hvordan det vil slå ut for mine fremtidige utgivelser at forlagene

kan introdusere formater hvor de selv får en høyere andel av bokkrona, når de selv måtte ønske.

Rullerende fastpris er et tiltak jeg som forfatter ønsker velkommen, all den tid dagens ordning har

gjort at fastprisperiodene på formatene har variert fra sju-åtte måneder til 15 måneder avhengig av

utgivelsestidspunktet. Med rullerende fastpris, vil alle utgivelser behandles likt. Dersom vi samtidig

får fastpris knytta til tittel, vil det slå beina under den likebehandlingen.

Fastprisen er forfatterens royaltygrunnlag, og gir avgjørende forutsigbarhet i inntekt både for

forfatteren og forlaget. Kortere fastprisperiode vil svekke økonomien på litteraturfeltet, og føre til

svakere forutsetninger for mangfold og bredde – selve bærebjelken i norsk litteraturpolitikk.

Juliane Rui