Forsiden

Høringssvar fra Ruija forlag

Dato: 26.10.2022

Svartype: Med merknad

Uttalelse fra Ruija forslag om forslag til ny boklov

I § 1 i forslaget heter det: "Lovens formål er å legge til rette for bredde, mangfold og kvalitet i norsk litteratur og å sikre god tilgjengelighet til litteraturen for alle i Norge". Videre sier departementet i sine merknader at en mangfoldig litteratur er grunnleggende for et fungerende demokrati og for både ytringsfrihet og muligheten til å finne seg selv og sin identitet i et større samfunn. Med et slikt formål skulle det være en selvfølge at loven også skal gjelde for litteratur på de nasjonale minoritetsspråk. Likevel finner departementet "det ikke hensiktsmessig å omfatte bøker på nasjonale minoritetsspråk i boklovens virkeområde". Det begrunnes med at det finnes lite litteratur skrevet på disse språkene. Man skulle tro at nettopp derfor er det viktig at lovens formål også skal gjelde for de nasjonale minoritetsspråk slik at de nasjonale monoriteter også sikres bredde, mangfold og kvalitet, og får "muligheten til å finne seg selv og sin identitet i et større samfunn".

Ruija forlag, som utgir bøker om kvenske forhold på både norsk og kvensk, ber om at loven også skal gjelde for litteratur på de nasjonale minoritetsspråk.