Forsiden

Høringssvar fra Lillestrøm kommune

Dato: 17.11.2022

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse fra Lillestrøm kommune - ny lov om omsetning av bøker (bokloven) (2106997)

Vi viser til høring på forslag til ny lov om omsetning av bøker (bokloven) fra Kultur- og likestillingsdepartementet med høring 18. november 2022.

Vi gir med dette høringssvar fra Lillestrøm kommune. Vi kommenterer både høring og forslag til boklov.

Lovens formål er å legge til rette for bredde, mangfold og kvalitet i norsk litteratur og sikre god tilgjengelighet til litteraturen for alle i Norge.

Formålet harmonerer med Lov om folkebibliotek av 20.12.1985 med revidering 01.01.2014 der folkebibliotekene skal formidle kvalitet, allsidighet og aktualitet i hele tjenestetilbudet.

Folkebibliotekene er viktige for gratis tilgang til litteratur og for å utjevne forskjeller i samfunnet. Bokloven skal bidra til å fremme kultur- og kunnskapsformidling, styrke norsk skriftkultur og tilrettelegge for et mangfold av aktører. Formidlingen av litteraturen skjer uavhengig av format i bibliotekene. Det er bredden i innholdet som er viktig å formidle.

Bemerkninger til de enkelte paragrafene i ny lov om omsetning av bøker (bokloven)

§1 Formål

Lillestrøm kommune støtter forslaget til formålsparagraf. Denne viser til bredde, mangfold og kvalitet i norsk litteratur som er viktig for tilgjengelighet og et velfungerende demokrati.

§2 Definisjoner

Lillestrøm kommune har følgende merknader:

d. sluttkunde: enhver som kjøper bøker til andre formål enn for videresalg.

Dette punktet må også gjelde bibliotek som sluttkunde.

§3 Lovens virkeområde

Vi støtter lovens virkeområde og spesielt at den er gjeldende for omsetning av skjønnlitteratur og sakprosa uansett publiseringsformat, samt at den omfatter lærebøker for høyere utdanning.

Vi mener at lærebøker for grunnskole og videregående opplæring bør inkluderes i bokloven, fordi skolebibliotekene har veldig små budsjetter. Budsjettet er avgjørende for at skolebibliotekene skal ha noe å tilby elevene og kunne bidra til å skape leselyst.

§4 Normalkontrakt

Lillestrøm kommune støtter opp under forslaget til denne paragrafen.

§5 Fastpris

Lillestrøm kommune støtter forslaget om en fastprisordning.

I høringsforslaget er det foreslått å videreføre rabatten på 20 % til bibliotekene. Det har svært stor betydning for muligheten for å sikre bredde og mangfold for brukerne.

§ 6. Plikt til å skaffe og levere papirbøker og e-bøker

Lillestrøm kommunen har følgende kommentarer:

Prinsippet må gjelde både for papir- og e-bøker, samt kjøp og bruk i bibliotekene. For øvrig har vi ingen kommentarer til denne paragrafen.

§7 Plikt til å tilby og levere digitale lydbøker

Digitale lydbøker ses på som en naturlig del av bibliotekenes tilbud, på lik linje med e-bøker og papirbøker. Pliktavlevering på dette materialet ses på som like viktig som pliktavlevering av e-bøker og fysiske bøker.

Forskrift for rabatter og prissetting til bibliotek for lik tilgang til litteratur for alle innbyggere må etableres. Pris- og utlånsmodell blir viktig å få etablert.

Pliktavlevering på dette området fører til at biblioteklovens formålsparagraf om kvalitet, allsidighet og aktualitet i bibliotektilbudet blir oppfylt. Dette sikrer også boklovens formålsparagraf om å gi god tilgjengelighet til litteraturen for alle i Norge.