Forsiden

Høringssvar fra Senja kommune

Dato: 18.11.2022

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Senja kommune:

Senja kommune vil understreke Boklovens betydning for befolkningens demokratiske rettigheter og muligheter for tilgang til kunnskap, uavhengig av sosial status, økonomi og bosted.

Senja kommune mener det er viktig å se Bokloven i sammenheng med Folkebibliotekloven.

§1 Formål

Senja kommune støtter forslaget om en formålsparagraf som grunnfester bredde, mangfold og kvalitet og som sikrer tilgjengelighet for alle i landet.

§3 Lovens virkeområde

Senja kommune mener at fagbøker for profesjonsmarkedet og lærebøker for høyere utdanning fortsatt må være omfattet av lovens virkeområde. En bærekraftig utvikling forutsetter høy kompetanse i befolkningen, og det oppnås gjennom formell og uformell læring. Når lærebokmarkedet utvikler seg mot abonnementstjenester, står den allmenne tilgangen til kunnskap som ikke minst folkebibliotekene kan og skal borge for, i fare. Det er viktig at loven demmer opp for det.

Lærebøker for grunnskole og videregående opplæring er utelatt fra paragraf 3. For det økende antallet privatister og for bibliotekene er det likevel viktig å sikre muligheten for kjøp av enkelteksemplarer til en overkommelig pris.

Kommunen ønsker at kvensk sidestilles med norsk og samisk, med hensyn til skaffe- og leveringsplikt.

§5 Fastpris på bøker

Senja kommune støtter forslagene om at fastprisen og bibliotekrabatten beholdes og hjemles i forskrift. Det vil bidra til å realisere lovens formål.

Det samme gjelder rabatt ved tilgang til samme tittel på ulik plattform. Å ha samme tittel tilgjengelig på ulike plattformer betyr i praksis å sikre tilgjengelighet for alle, uavhengig av eventuelle språk- og læringsvansker.

§6 Plikt til å skaffe og levere e-bøker

Senja kommune foreslår at det tas inn et ledd som understreker leverandørenes ansvar for å levere e-bøker også til bibliotekene og en forskrift med skissering av pris- og utlånsmodell. Forskriften bør også omfatte e-bøker som inngår i en eventuell abonnementstjeneste for høyere utdanning.

§ 7 Plikt til å tilby og levere digitale lydbøker

Departementet foreslår at leveringsplikten for digitale lydbøker også skal gjelde for levering til folkebibliotek. Forslaget støttes.

Forskriften bør sikre at bibliotekene får levedyktige avtaler både når det gjelder pris og utlånsmodell.