Forsiden

Høringssvar fra Studentsamskipnaden i Innlandet

Dato: 18.11.2022

Svartype: Med merknad

Det Kgl. Kultur-og likestillingsdepartement

Postboks 8030

0030 Oslo

Deres ref: Ref: 22/4032

Høringssvar: Forslag til ny boklov

Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN) er ikke direkte tilskrevet som høringsinstans for den nye bokloven, men indirekte – som en del av Samskipnadsrådet og som avtalepart med Akademikakjeden. Vi viser til departementets brev 18.08.2022, der det bl.a. heter «Høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill, også de som ikke står på listen over høringsinstanser.» SINN vil derfor benytte denne anledningen til å gi våre merknader til høringsutkastet og til forslag til lov om omsetning av bøker (Bokloven).

SINN sine bokhandler (SINN Bok) er medlemmer i Akademika-kjeden, men er lokalt eid og styrt av studentene ved Høgskolen i Innlandet. På samme måte er campusbokhandlene til Studentsamskipnadene i Østfold, Ås, Sørøst-Norge, Agder, Stavanger, Sammen og SiMolde medlemmer i Akademika-kjeden, men lokalt eid og styrt. Det er derfor ikke entydig riktig når departementet omtaler samtlige akademiske bokhandler som «Akademika-kjeden», jfr. siste avsnitt på side 44 i høringsnotatet. Dette er en viktig presisering til høringsnotatet.

SINN Bok er den største fagbokhandelen i Innlandet, fordelt på flere campus-utsalgssteder av svært variabel størrelse.

SINN støtter en norsk boklov som et viktig verktøy for å sikre bredde og tilgjengelighet av norsk litteratur til lik pris over hele landet. Momsfritaket for salg av bøker i siste ledd er nært knyttet til bokhandlenes skaffe- og leveringsplikt. Dette er en helt sentral del av norsk språkpolitikk, som skal sikre at norske bøker blir solgt (til samme pris) i hele landet.

Som akademisk bokhandel ser vi det som vårt samfunnsoppdrag å sørge for at studentene ved Høgskolen i Innlandet til enhver tid har enkel tilgang til alt av pensumlitteratur i tillegg til annen relevant faglitteratur. Vi lagerfører alle pensumtitler uavhengig av salgsvolum og utgiver. Fastpris i 12 måneder og skaffeplikt på bokgruppe 2 - lærebøker for høyere utdanning og fagbøker, sammen med returretten, sikrer forutsigbare rammebetingelser for oss som hovedsakelig omsetter denne bokgruppen. Dersom denne ikke blir regulert i den nye bokloven og ikke lenger skal ha fastpris vil flere campusbokhandler måtte legge ned sin virksomhet, spesielt de små utsalgene ved campus utenfor bysentrene. Dette vil gjøre pensumlitteraturen mindre tilgjengelig for studentene, ikke minst i de smale fagene. Det er i dag et tett samarbeid mellom fagansvarlige ved lærestedene og campusbokhandel, i tillegg til at bokhandelen legger ned et stort arbeid i tilgjengeliggjøring og markedsføring av pensumlitteraturen, som er med å påvirke studentenes kjøp av pensumlitteratur og annen tilleggslitteratur. Det er sannsynlig at ikke alt pensumsalg vil flyttes sømløst over til netthandel dersom campusbokhandelen må legge ned sin virksomhet.

Når det gjelder digitalisering av pensumlitteratur opplever vi at studentene i større grad etterspør papirutgaver der det kun foreligger digitale bøker enn vice versa. De vil gjerne ha digitale tilleggsressurser, men det er papirboka som er det foretrukne arbeidsverktøyet ved tilegnelse av mengdetekst som studenten ofte bedriver.

Med internasjonaliseringen av høyere utdanning er det et press på norsk språk, ikke minst fra engelsk, både i forelesninger og ved valg av pensumlitteratur. Mange studenter opplever det som utfordrende å lese og forstå utenlandsk pensumlitteratur. Norsk er et minoritetsspråk i den store verden, så det er en viktig kulturoppgave å hegne om det. Det bør være et mål å sikre et nasjonalt fagspråk. Det gjelder ikke minst den anvendte kunnskap, for sykepleiere pleier norske pasienter og lærere underviser norske elever. Kunnskap på morsmålet gir klarhet og forståelse. Et norsk fagspråk er en grunnleggende demokratisk rettighet. SINN slutter seg derfor til de språkpolitiske mål i Bokloven.

Skal man nå de overordnede språkpolitiske mål så vil det vær helt nødvendig at bokgruppe 2 inkluderes i boklovens virkeområde.

Lillehammer 18.11.2022

Med hilsen

Studentsamskipnaden i Innlandet

Hanne Marte Reiremo

Boksjef SINN Bok