Forsiden

Høringssvar fra Bergen kommune

Dato: 14.11.2022

Svartype: Med merknad

Bergen kommunes svar på høring – Forslag til ny boklov

Bergen kommune er positive til forslaget til ny lov for omsetning av bøker (boklov), og mener det er et stort skritt i riktig retning både når det gjelder for å tilby forfattere mer stabile rammevilkår, og for å kunne fortsette å gi byens befolkning tilgang til et bredt og mangfoldig litteraturtilbud gjennom Bergen Offentlige Bibliotek. Samtidig byr lovforslaget på viktige tiltak for å regulere et marked som har blitt stadig mer preget av maktsentralisering og vertikal integrasjon.

Bergen har en sterk tradisjon som litteraturby, og har lenge hatt et rikt forfattermiljø, delvis på grunn av utdanningsinstitusjoner som Skrivekunstakademiet samt et sterkt universitetsmiljø rundt litteraturvitenskap. Blant annet har byen en jevn tilstrømning av sterke nynorske forfatterstemmer. Styrking kunstnerøkonomien, inkludert byens forfattere, er en av satsingsområdene i Bergen kommunes kunstpolitikk, slik denne er nedfelt i Bergen kommunes kunstplan for det profesjonelle feltet 2018-2027. Det er avgjørende for kunstnerøkonomien at det fastsette rimelige honorarsatser og tilbys forutsigbare rammebetingelser for produksjon av kunst.

Forslaget til den nye bokloven slik det foreligger er et viktig bidrag til å kunne tilby forfattere mer forutsigbare økonomiske vilkår og slik senke terskelen for å forsøke å leve av forfatteryrket. Det viktigste bidraget er her en sikring av fastprissystemet og forslaget om å innføre obligatorisk fastpris på bokutgivelser for alle aktørene i bransjen. Bergen kommune ser derfor med glede på forslaget om innføring av fastpris, slik det kommer frem i §5. Fastpris på bøker.

Avanseregulering

Kultur- og likestillingsdepartementet ber om tilbakemelding på om det bør innføres avanseregulering mellom forhandlerledd og leverandør i bokloven eller ikke. Problemstillingen må ses i forhold til et mål om å sikre likebehandling i et marked med få aktører på forhandlersiden og stor grad av vertikal integrasjon mellom forhandler og leverandør (se s.44):

4.12.2 Rabatt til forhandler (avanseregulering)

(…) For å sikre at det produseres en mangfoldig litteratur som sprer seg over ulike sjangre og med ulike nedslagsfelt og publikum, er det formålstjenlig å ha et mangfold på leverandørsiden. Det å ha mange og ulike konkurrerende forlag og utgivere, og muligheten til å etablere nye forlag som også kan etablere seg i forhandlernettverket, er en vesentlig del av den demokratiske offentligheten.

Bergen er en by som fysisk sett befinner et stykke unna de store maktstrukturene i bokbransjen. Forlagsbransjen er i stor grad fraværende i byen, og med unntak av Vigmostad og Bjørke har byen ingen større forlag. Bergen kommune ser at en styrking av forlagsbransjen i byen, og særlig da små og mellomstore aktører, er viktig både i et kulturnæringsperspektiv og for litteraturfeltet som helhet i byen. Det er derfor en del av Bergen kommunes vedtatte kunstpolitikk å støtte opp om nye initiativ på forlagssiden, og å arbeide for å utjevne den skjevheten som kan oppstå mellom større forlag som eier bokhandel og forlag som ikke gjør det. Bergen kommune er derfor generelt positiv til en innføring av avanseregulering i bokloven slik det fremgår i §11 i lovforslaget.

Sluttkunderabatten

Bokhandlere har i dag inntil 12,5 % rabatt på kjøp av nyheter. Departementet foreslår i høringsnotatet at denne fjernes, da dette er en rabatt som små, uavhengige bokhandlere i mindre grad vil ha råd til å tilby, se s.35:

4.6.2.2 Generell rabatt til sluttkunde

(…) Små aktører, som uavhengige bokhandler, nyetablerte bokhandler og distriktsbokhandler vil i mindre grad ha råd til å tilby rabatten til sluttkunde og må dermed holde et høyere prisnivå enn netthandel og store aktører. Dette virker i strid med boklovens formål, som er lik tilgang til et mangfold av litteratur i hele landet og likebehandling av alle forhandlere.

(…)

På denne bakgrunnen foreslår departementet å ikke videreføre muligheten til å gi inntil 12,5 prosent rabatt til sluttkunde på den utsalgsprisen som leverandøren har satt i fastprisperioden.

Bergen kommune ser tydelig hvordan mindre, uavhengige bokhandlere fungerer som viktige kulturaktører i byen. I samspill med blant andre litteraturhus og bibliotek bidrar disse til en rik formidling av litteratur for byens befolkning gjennom lanseringsarrangementer og litteratursamtaler. De fungerer ofte som formidlere av den smalere litteraturen eller av litteratur med lokalt tilsnitt, og med sine egne, alternative bestselgerlister gjør de nye lesere oppmerksomme på bredden i litteraturfeltet. Bergen kommune ser i likhet med Kultur- og likestillingsdepartementet verdien av de uavhengige bokhandlerne, og støtter derfor lovforslaget i å fjerne den generelle rabattordningen på bøker til sluttkunde på 12,5%. Det er derimot svært viktig for Bergen kommune at den såkalte bibliotekrabatten videreføres.

Bergen kommune tilbyr byens befolkning gratis tilgang på et bredt og mangfoldig litteraturtilbud gjennom folkebibliotekets ti filialer i ulike bydeler. Det er særlig to punkter i forslaget til ny boklov som er av stor betydning for hvilket utvalg av litteratur Bergen kommune kan tilby byens befolkning gjennom Bergen Offentlige Bibliotek: den såkalte bibliotekrabatten og leveringsplikt av e-lydbøker.

Bibliotekrabatten

Bibliotekrabatten gir bibliotek inntil 20% rabatt på innkjøp av nye bøker, og som det fremgår av høringsnotatet s. 34 foreslås bibliotekrabatten videreført:

"4.6.2.1 Rabatter til bibliotek, kvantumsrabatter og tittelrabatt på ulike formater
Anledningen til å gi rabatter til sluttkunder som bibliotek, og større rabatter ved kjøp av større volumer, foreslås videreført."

Uten rabatten bibliotekene får på innkjøp av nye bøker, ville Bergen offentlige bibliotek (BOB) kunnet kjøpt færre bøker, bredden i samlingene vil blitt mindre, og ventetiden på nyheter ville blitt lengre for lånerne. Bergen kommune er derfor svært fornøyd med at bibliotekrabatten foreslås videreført, noe som er med på å sikre et bredt tilbud til lånerne.

Plikt til å tilby og levere digitale bøker

Per dags dato har ikke forlagene plikt til å levere e-lydbøker og e-bøker, noe som gir bibliotekene begrenset utvalg når vi skal kjøpe inn digitale bøker. Dette medfører igjen at tilbudet på dette feltet blir for smalt, og utvalget tilfeldig. Spesielt gjelder dette nyheter, men også delvis klassikere. For bibliotekene er det helt vesentlig at leveringsplikten av e-lydbøker kommer på plass, og det er derfor gledelig at den er foreslått i ny boklov, se s. 38-39:

"4.8.2.2 Vurdering
For å bedre befolkningens tilgang på lydbøker og styrke forfatter- og forlagsøkonomien i lydbokmarkedet, foreslår departementet å innføre en plikt for digitale abonnementstjenester til å tilby eksemplarsalg av alle tilgjengelige lydbokutgivelser. Forhandlere som tilbyr digitale lydbøker i eksemplarsalg vil også være omfattet. Etter departementets vurdering vil dette legge til rette for et fungerende eksemplarsalg av lydbøker."

(…)

Departementet foreslår også at leverandører pålegges en plikt til å levere eksemplarer av digitale lydbøker til enkeltsalg i digitale abonnementstjenester, til forhandlere som omsetter lydbøker. Denne plikten er parallell til leveringsplikten for lagerførte papirbøker og ebøker. Departementet foreslår at leveringsplikten for lydbøker også skal gjelde for levering av lydbøker til folkebibliotek, på samme måte som for papirbøker.»

Tilgang på e-litteratur er i dag uregulert og oppleves som tilfeldig, til frustrasjon for både bibliotekbrukere og -ansatte. For Bergen kommune er det viktig at "bok" eller "litteratur" også inkluderer elektroniske formater, slik at tilgangen på litteratur er uavhengig av format, og at vi tilbyr de formatene som er relevante for brukerne.

Ved å innføre den foreslåtte leveringsplikten vil tilbudet av digitale bøker bedres betydelig. Det gjenstår fortsatt noen utfordringer knyttet til tilgang på e-litteratur, f.eks. er prisen bibliotekene må betale svært høy og det er behov for bedre innkjøpsmodeller som sikrer levering av digital lydbok sammen med papirbok, men leveringsplikten som foreslås i ny boklov er et viktig steg i riktig retning.

Vedlegg