Forsiden

Høringssvar fra Leser søker bok

Dato: 18.11.2022

Svartype: Med merknad

Vi viser til departementets høringsbrev 18.8. 2022 om høring av forslag til lov om omsetning av bøker (bokloven). Leser søker bok er en nasjonal leseorganisasjon som jobber for at alle, uavhengig av leseferdighet, skal ha tilgang til gode bøker og litteraturformidling.

Leser søker bok er svært positive til at det foreligger et forslag til boklov, og berømmer det gode arbeidet som er gjort.

Vi er spesielt opptatt av bredde og mangfold. At litteraturen speiler det samfunnet vi lever i. Og at alle skal ha lik tilgang til litteratur i alle format. Dette er et viktig demokratisk prinsipp. En boklov som ivaretar både leserne og forfatterne er et godt skritt på vei

Vårt hovedfokus er på leseren. Tilgjengelighet og mangfold i bokhandel og på bibliotek over hele landet er viktig i forhold til leseglede, leseferdigheter og for å sikre at vi faktisk er og blir et lesende land.

Kommentarer til relevante punkter følger under i samsvar med rekkefølgen i høringsnotatet.

4. 1 Lovens Virkeområde

Leser søker bok støtter forslaget til formålsparagraf. Vi er glade for at leser- og forfatterinteressene fremheves som sentralt.

4.4 Samarbeid om normalkontrakter mellom forfatter/oversetter og forlegger

Leser søker bok støtter forslaget om at samarbeid om normalkontrakten hjemles i loven. Normalkontrakten er et viktig virkemiddel for å sikre mangfold og bredde i litteraturen. Vi er også glade for at illustratører og grafikere innlemmes i lovforslaget.

4.5 Fastpris og unntak

Fastpris er et grunnleggende prinsipp i bokloven, og Leser søker bok støtter forslaget om fastpris på nye bøker. En felles fastpris på alle formater må være lang nok, og vi mener at en rullerende fastpris på 18 måneder er mest formålstjenlig. Vi ser det som problematisk at ikke pocketbøker er presisert som format. Sekundære utgivelseformer bør ha en minimumsperiode i fastpris.

4.6 Unntak fra videresalg rabatt til sluttkunde

Vi støtter å fjerne rabattordningen på 12, 5 % i fastprisperioden. Det er behov for å sikre et mangfold av bokhandlere, og at de små uavhengige kan overleve i konkurranse med store nettbokhandlerne og dagligvarebutikker.

4.7 Plikt til å skaffe og levere bøker

Leser søker bok støtter forslaget om skaffe- og leveringsplikt for papirbøker og e-bøker. Dette sikrer lovens formål om bredde, mangfold og kvalitet, samt leser- og forfatterinteresser.

4.8 Plikt til å tilby og levere digitale lydbøker

Leser søker bok støtter forslaget om plikt til å tilby og lever digitale lydbøker. Vi er opptatt av at de digitale abonnementstjenestene skal tilby eksemplarsalg av alle utgitte titler.

Bibliotekene må ha tilgang til bøker i alle format, og det må sikres bredde og forutsigbarhet i tilbudet. I forhold til digitale utgivelser er dette litt uklart i høringsnotatet, særlig med tanke på prissetting. Det bør ses på om en minimumsmodell bør tas inn i den fremtidige forskriften.