Forsiden

Høringssvar fra Storytel AS

Dato: 18.11.2022

Svartype: Med merknad

Høringssvar til forslag om ny boklov (lov om omsetning av bøker) fra Storytel AS

1 Innledning

Storytel AS takker for muligheten for å komme med innspill til ny boklov som bygger på regjeringserklæringen fra høsten 2021 (Hurdalsplattformen) hvor hovedmålet er å sikre fastprissystemet.

Som en av de største norske abonnementstjenestene for e-bøker og lydbøker vil tilgang til og omsetning av norsk litteratur (herunder bøker på bokmål, nynorsk eller samisk) være av betydning for konkurranseevnen. Dette gjelder spesielt i konkurranse med store globale innholdstjenester for underholdning og strømming av film, tv-serier og musikk om brukeres tid. Dette er reelt sett konkurrentene til en samlet norsk litteraturbransje. Storytel mener det er viktig at norske aktører får spillerom til å utvikle og tilby kommersielt levedyktige tjenester som understøtter norsk litteratur i et marked som er i stadig endring.

Storytel støtter de definerte formålene bak ny boklov om langsiktig sikring av norsk litteratur og språk, herunder bruken av fastpris for å nå kulturpolitiske mål. Bokloven bør derfor bidra til rammevilkår for hele den norske bransjen som sikrer produksjon av norsk litteratur fra forfatter til tjenesteytere, slik at lesere kan velge norsk litteratur fremfor utenlandske innholdstjenester og storproduksjoner av filmer, tv-serier og musikk.

I vårt høringssvar kan tilbakemeldingene oppsummeres på følgende måte:

- Lovens virkeområde og definisjoner. Storytel støtter at boklovens virkeområde for digitale abonnementstjenester for e-bøker og lydbøker setter til en parallellutgave av den samme papirboken. Dette vil skape forutsigbarhet og likebehandling.

- Fastpris på bøker. Storytel støtter lovfestingen av fastpris fra første utgivelse for å nå de kulturpolitiske formål og fremme norsk litteratur. Når det gjelder digitale abonnementstjenester så mener vi alternativet med maksimalt 12 måneders fastpris vil være fordelaktig for å sikre størst mulige konkurransemuligheter for tjenester som Storytel. En fastprisperiode vil samtidig kunne være en mulighet for digitale tjenester til å selge digitale eksemplarer, og en slik rett bør tydelig fremgå for å sikre at digitale tjenester understøtter lesing av norsk litteratur på digitale enheter.

- Plikt til å tilby digitale eksemplarer. Storytel mener den foreslåtte plikten til å tilby digitale eksemplarer i praksis representerer et mulighetsrom for norske aktører innen digitale abonnementstjenester. Det er likevel viktig at implementeringen gir rom for utvikling av bærekraftige forretningsmodeller. For de tjenester som i dag ikke har utviklet løsninger for salg av digitale eksemplarer, må det sikres tilstrekkelige overgangsregler. Dette for å fremme størst mulig grad av forretningsfrihet og unngå at loven tvinger frem kostnadsdrivende tiltak til ulempe for norsk litteratur. Derfor bør tilbudsplikten tydeligere defineres slik at den enkelte aktør står fritt til å velge den distribusjonsmodell som er ønskelig, og ikke er låst til format eller tjeneste.

2 Lovens virkeområde og definisjoner - § 2 og 3

Storytel støtter behovet for en norsk boklov som sikrer tilgangen til norsk litteratur.

For å sikre at norske virksomheter satser på utvikling av tjenester som er basert på norsk litteratur til norske brukere, må rammevilkårene ikke begrense innovasjon og alminnelige forretningsmuligheter mer enn nødvendig.

Fra perspektivet til en digital abonnementstjeneste er det samtidig viktig å fremheve at lovutkastets virkeområde er rettet mot norske forhandlere også for digitale abonnementstjenester. Dette innebærer at utenlandske konkurrenter ikke er underlagt samme regelverk og står friere i utviklingen og tilpasningen av sine digitale abonnementstjenester og tilbud. Den norske bransjen er for noen forhold avhengig av slike tjenester slik som videresalg i applikasjoner formidlet gjennom Apple og Amazon. Ved salg gjennom slike tjenester kan inntektene til norske forfattere og forlag bli redusert gjennom prosentavgifter til de store plattformene. Storytel ber derfor departementet i det videre arbeidet med bokloven om å hensynta de norske digitale abonnementstjenestenes behov for balansert konkurransemulighet mot globale innholdstjenester. Dette vil også fremme kulturpolitiske mål.

3 Fastpris på bøker - § 5

Lovutkastet legger vekt på at fastprisen er ment som et virkemiddel for å skape stabile og forutsigbare rammevilkår for alle ledd i den litterære verdikjeden, fra forfatter via forlag til bokhandel. Storytel mener som et utgangspunkt at det er viktig med en regulering som bidrar til å sikre norsk litteratur, og støtter derfor lovfestingen av fastprisen for å nå de kulturpolitiske formål.

Samtidig er det vår oppfatning, som nevnt under punkt 2 at digitale abonnementstjenester er under press fra utenlandske underholdningsaktører som leverer rimelige og globale underholdningstjenester i konkurranse om tiden til norske brukere. Dette er også et marked i stadig utvikling. Storytel mener derfor alternativet med 12 mnd. fastprisperiode er mest formålstjenlig for at strømmetjenestene raskest mulig skal kunne gi kunder et bredest mulig strømmetilbud.

4 Tilbudsplikt for digitale eksemplarer - § 7

I høringsnotatet har departementet gjort rede for betydningen av å videreføre skaffe- og leveringsplikten som har eksistert til nå. Dette gjelder primært papirbøker til bokhandlere og bibliotekene, men er også ment å dekke e-bøker dersom tittelen er utgitt i dette formatet. Samtidig anerkjenner departementet at det ikke er behov for å innføre en skaffeplikt for e-bøker med bakgrunn i at «ikke alle forhandlere har digitale tilbud, og departementet ønsker ikke å innføre regulering som i realiteten pålegger forhandlere plikt til å etablere salg av e-bøker» (se høringsnotatets punkt 4.7.2 nest siste og siste avsnitt (på side 37).

Storytel mener det er positivt for norsk litteratur at det finnes et så bredt tilbud av digitale bøker som mulig, samtidig som det tas hensyn til at plikten må balanseres mot økonomiske hensyn ved å måtte etablere og utvikle digitale tjenester. I dette ligger et potensiale for formidling av norsk litteratur, spesielt i de tilfeller der en abonnementstjeneste kobles opp mot allerede eksisterende og tilgjengelig databaser, som igjen vil kunne skape større bredde i tilbud og økt omsetning av norsk litteratur.

Samtidig ønsker Storytel å synliggjøre at innførselen av en plikt til å levere digitale lydbøker for alle norske digitale abonnementstjenester, i form av plikt til å tilby eksemplarsalg av lydbøker, vil innebære behov for teknisk tilpasning og videreutvikling av eksisterende digitale tjenester. Den digitale abonnementstjenesten til Storytel har i dag ikke utviklet funksjonalitet for digitale eksemplarsalg. Det er derfor viktig at det ved innføring av den digitale tilbudsplikten legges til rette for overgangsregler som i størst mulig grad bidrar til frivillig innføring av slik funksjonalitet. Utviklingen av denne typen funksjonalitet representerer både tekniske og økonomiske utfordringer. For at innføringen av digital tilbudsplikt i eksisterende abonnementstjenester skal gavne det norske litterære markedet, bør derfor digitale abonnementstjenester få tilstrekkelig tid for å utvikle slik funksjonalitet innenfor økonomisk bærekraftige forretningsmodeller slik at utviklingen primært drives av insentiv og ikke sanksjoner.

Mvh

Håkon Havik

Administrerende direktør Storytel AS