Høringssvar fra VID vitenskapelige høgskole

Høring - ny forskrift om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument og endringer i forskrift til åndsverkloven

Dato: 29.08.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg