Høringssvar fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Dato: 31.08.2020

Bufdir støtter forslag B og/eller C, som opphever lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger. Vi har ingen meninger om hvorvidt forskriftshjemmelen skal bevares eller ikke, derfor er det sentrale for Bufdir ikke om alternativ B eller C velges.

Bufdir støtter forslaget om å oppheve lov om flagging, i et likestillingsperspektiv. Ved en opphevelse av loven vil det være enklere for kommuner å flagge med for eksempel regnbueflagg eller FN-flagget, slik det skrives i høringsnotatet. Dette er begge symboler som på hver sin måte viser til viktigheten av mangfold. Ved å la kommunen selv avgjøre dette, kan heller ikke kommuner som ikke ønsker å flagge med for eksempel regnbueflagg skyve flaggloven foran seg.

Det er viktig at innbyggere i den enkelte kommune tydelig kan se hvorvidt deres kommune ønsker å jobbe for eller markere mangfold. Det er derfor fornuftig at ansvaret for å markere dette gjennom for eksempel flagging i sin helhet flyttes til kommunene.