Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet

Høringssvar fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Tilsynsrådet for advokatvirksomhets høringsuttalelse til NOU 2015-3 Advokaten i samfunnet

Dato: 28.12.2015
Svartype: Med merknad

Vedlegg