Høring - Alminnelig høring - forslag til endringer i lov 21. juni 1963 nr. 23 veglova med forskrifter og lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) med forskrifter

Samferdselsdepartementet sender på høring forslag til endringer i veglova og plan- og bygningsloven samt enkelte forskriftsendringer.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.03.2016