Høringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke

Høring - Banklovkommisjonens utredning nr. 30 om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren

Dato: 06.01.2017

Svartype: Med merknad

Virke viser til departementets høringsbrev av 28. oktober 2016 om Banklovkommisjonens utredning nr. 30 om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren (NOU 2016:23). Virke har fast representant i Banklovkommisjonen og har derav tatt del i kommisjonens utredningsarbeid.

 

Virke ber departementet særlig se hen til:

 

  • Særmerknad angående målstørrelse for innskuddsgarantifondet på 2,5 prosent av garanterte innskudd.

 

Virke avga sammen med næringslivsrepresentantene i kommisjonen (både finansnæringen og øvrig næringsliv) en særmerknad om å sette en målstørrelse for innskuddsgarantifondet på 2,5 prosent av garanterte innskudd. Virke mener at en slik målstørrelse vil være tilstrekkelig til å sikre innskuddsgarantiordningen et kapitalgrunnlag som er betryggende i forhold til de oppgaver som det nye fondet skal ivareta. Flertallets forslag bygger på et regime som ikke lenger gjør seg gjeldende grunnet innføringen av det nye tosporede systemet som denne utredningen omhandler. Videre kan ikke Virke se at Norge skulle være forpliktet til å opprettholde en ubegrenset plikt til å svare bidrag til innskuddsgarantifondet uansett størrelse etter anførende direktiv.

 

Videre mener Virke at norske banker ikke bør pålegges unødvendige kostnader som derav vil kunne legge unødig begrensning på tilgangen til finansiering av norsk næringsliv. En ubegrenset plikt til å svare bidrag til innskuddsgarantifondet - uansett størrelse på fondet – vil over tid innebære en betydelig og svakt begrunnet likviditetsinndragning fra norske banker.

 

Virke mener at det allerede foreligger tilstrekkelig verktøy i utkastet til ny lovgivning som ivaretar et evt. behov for økning av fondets målstørrelse, jf. utkastets § 19-11 sjette ledd. Det må også tas i betraktning at innskuddsgarantidirektivet nå uttrykkelig utelukker bruk av fondets midler i en situasjon der vilkårene for bruk av krisetiltak etter krisehåndteringsdirektivet er tilstede (unntaket i direktivet artikkel 109 antas å ha liten praktisk betydning).

 

For øvrig vises til komiteens arbeid og utkast til ny lovgivning.

 

Vennlig hilsen

Hovedorganisasjonen Virke

 

 

 

Lars Haartveit

Direktør/sjefsøkonom