Høringssvar fra Samskipnadsrådet

Høringssvar fra Samskipnadsrådet

Dato: 04.02.2016

Svartype: Med merknad

Kunnskapsdepartementet

Akersgata 44

Postboks 8119 Dep

0032 Oslo

 

postmottak@kd.dep.no                                                                    Oslo, 4. februar 2016

 

Deres ref.: 15/284

Høringssvar til delrapport om karriereveiledning i en digital verden

 

Samskipnadsrådet takker for muligheten til å komme med høringssvar til delrapporten om karriereveiledning i en digital verden. Samskipnadsrådet er et samarbeidsorgan for landets 17 studentsamskipnader, hvorav flere tilbyr karriereveiledningstjenester.

 

Samskipnadsrådet stiller seg positiv til hovedlinjene i delrapporten. Det er viktig at det tilbys gode veiledningstjenester som er tilgjengelig på tvers av geografi og sosioøkonomisk bakgrunn. Nettbasert karriereveiledning er en viktig del av dette.

 

Målgruppe

Utvalget beskriver hele befolkningen som sin målgruppe. Dette er i og for seg bra, men det er samtidig behov for å tydeliggjøre hvordan utvalget ønsker å ta hensyn til de svært ulike livssituasjonene enkeltpersoner befinner seg i, og de ulike behov det medfører.

 

Modell for nettbasert karriereveiledningstilbud

Når det gjelder alternativene som er skissert i kapittel 6.2, støtter Samskipnadsrådet alternativ 2A, der det potensielt kan trappes opp til alternativ 2B etter en evaluering. Dette innebærer omfattende nettsted, selvhjelpsressurser og en e-veilednignstjeneste som starter med en begrenset modell, med mulighet for utvidelse. Begrunnelsen for dette, er at det bør ses nærmere på hvordan en slik e-veiledningstjeneste fungerer i praksis i den norske konteksten og om et miljø i denne størrelsesorden vil ha kapasitet og kompetanse til å oppfylle alle intensjonene og visjonene den er tillagt. Slik det er skissert i delrapporten, opplever Samskipnadsrådet at det er en diskrepans mellom svært omfattende visjoner og begrensede tiltak. Dette kan løses ved at visjonen nedjusteres, miljøet utvides eller at det legges opp til betydelig samarbeid med andre eksisterende miljøer. Det siste alternativet virker å være intensjonen, men konkretiseringen mangler.

 

Flere nettsteder som har til hensikt å veilede, publiserer innkomne spørsmål og svar (gjerne anonymisert) på nettsidene. Dette bør også vurderes for et karriereveiledningsnettsted. Erfaringene fra Danmark med e-veiledningstjenester viser at 40 prosent av samtalene var informasjonsveiledning, og ikke refleksjonsveiledning. Den type informasjon som søking/navigering blant spørsmål og svar kan gi, vil kunne frigjøre ressurser til refleksjonsveiledning.

 

Organisering

Det refereres gjentatte ganger om behovet for samspill med andre aktører og at nettstedet skal ha en portalfunksjon. Samskipnadene savner dog nærmere beskrivelse av hvordan denne interaksjonen skal være. Det skisseres særdeles ambisiøse visjoner i delrapporten, men det er hverken realistisk fra et kompetanse- eller kapasitetsperspektiv, at de årsverkene som er foreslått, skal kunne dekke hele befolkningen på en tilfredsstillende måte. Blant annet virker det ikke realistisk at én person i en deltidsstilling per fylke, skal kunne ha fullstendig oversikt over utdannings- og karrieremuligheter på alle nivåer og i alle bransjer. Slik forslaget er skissert, vil de ansatte måtte ha en enorm breddekompetanse. Det er derfor særdeles viktig at utvalget går i dialog med blant annet karrieretjenestene i universitet- og høyskolesektoren som har en spisskompetanse, for å undersøke hvordan brukere enkelt navigerer seg videre til spissede karriereveiledningstjenester. På denne måten får man utnyttet relevante kompetansemiljøer på en effektiv måte.

 

Delrapporten foreslår at det ikke skal være en silingsmekanisme for e-veiledningstjenesten. Det bør dog vurderes om det stilles innledende spørsmål som kan hjelpe brukeren å raskt navigere seg til nettsider med den relevante informasjonen/ressursene, andre aktørers nettsteder med spissa informasjon og eventuelt e-veiledningstjenesten. Dette vil bidra til å frigjøre ressurser til de som virkelig trenger veiledning. De innledende spørsmål vil uansett være nyttig for e-veilederen.

 

Samskipnadsrådet stiller seg positiv til at utvalget ser for seg at en eventuell nettbasert karriereveiledningstjeneste skal tilknyttes Senter for IKT i utdanningen og utdanning.no. Samtidig er det viktig at utvalget i sitt videre arbeid ser nærmere på samhandlingen mellom utdanning.no, nav.no, vilbli.no, VOX, rådgivning i skolen, karriereveiledning i UH-sektoren og andre veiledningsaktører. Dette for å gjøre det enklest mulig for brukeren å navigere til den mest relevante informasjonen som per i dag er spredt utover ulike aktører.

 

Utvalget ønsker å få til mer effektiv ressursutnyttelse, og skriver at: “Dette forutsetter at offentlige aktører som i dag bruker ressur­ser på å utvikle innhold knyttet til karrierevei­ledning, overlater dette til en nasjonal nettje­neste. Nettbaserte tilbud kan frigjøre ressurser til ansikt-til-ansikt veiledning.”. Det er mange nokså overlappende informasjonssider og verktøy, og Samskipnadsrådet ser således fordelene ved at innholdsproduksjon i stor grad samles på ett sted. Selv om innholdsproduksjon blir konsentrert på ett sted, bør ikke dette stå i hinder for at nettredaksjonen trekker på kompetanse fra andre miljøer i dette arbeidet.

 

Konklusjon

Det er per i dag stor variasjon i kvalitet og kompetanse blant veiledningstjenestene som tilbys. En offentlig nettjeneste vil kunne bidra til kvalitetsheving. Samtidig er det essensielt at utvalget ser på kompetansekrav og kvalitetsstandarder i sitt videre arbeid.

 

Samskipnadsrådet ønsker alternativ 2A, med en potensiell opptrapping til 2B etter en evaluering. Videre anmoder vi utvalget om å tydeliggjøre hvordan den ser for seg et samspill med andre aktører.

 

Studentsamskipnadene ønsker å ha et godt samarbeid med den offentlige aktøren som får ansvar for å forvalte en eventuell digital karriereveiledningstjeneste.

 

 

På vegne av Samskipnadsrådets styre,

 

Lisbeth Dyrberg
Styreleder