Høringssvar fra BoligMentoren (Norges Huseierforbund)

Dato: 20.11.2020

Svartype: Med merknad

Deres saksnr 20/5219 – Høringsuttalelse fra BoligMentoren – Digitale årsmøter, elektronisk kommunikasjon m.v. i boliglovene

BoligMentoren (Norges Huseierforbund) er en riksdekkende interesseorganisasjon stiftet i 1912. På partipolitisk nøytralt grunnlag arbeider vi for å fremme boligeieres interesser. Blant våre medlemmer finnes boligeiere og styrer i borettslag/eierseksjonssameier. I over 100 år har BoligMentoren tilbudt sine medlemmer juridisk og teknisk bistand knyttet til det å eie bolig.

Nedenfor følger våre merknader til departementets forslag.

Vi uttrykte i forrige høringsrunde en viss bekymring knyttet til at vi fremdeles har mange medlemmer som ikke behersker elektronisk kommunikasjon og at disse måtte gis en tilstrekkelig reservasjonsadgang mot uønskede kommunikasjonsformer. Vi oppfatter at dette er godt ivaretatt i de nå forslåtte lovendringer.

At personvernforordningen inkorporeres i lovforslagene følger naturlig av de internasjonale forpliktelser Norge har.

Vi finner imidlertid grunn til å minne om at det i Norge finnes tusener av små eierseksjonssameier uten noen form for profesjonalisert drift. Vi venter at de juridiske og praktiske utfordringene for mange av disse sameiene når det gjelder å håndtere spørsmål knyttet til en svært komplisert forordning kan bli store. Særlig fordi «kranglefanten» i sameiet får et utømmelig lager av mulige innvendinger og vanskelige spørsmål som kan rettes til styret når det gjelder digitale årsmøter og elektronisk kommunikasjon. Dette kan igjen føre til mindre effektiv drift i mange sameier.

Utover dette støtter BoligMentoren departementets vurderinger og forslag.

Med vennlig hilsen

BoligMentoren

Vidar Heimset

Daglig leder