Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 26.11.2020

Svartype: Med merknad

Kommentarer til forslag til digitale generalforsamlinger og årsmøter

Generelt er det en dårlig idé å gjennomføre årsmøter og generalforsamlinger digitalt. De bør gjennomføres fysisk for å sikre en god demokratisk prosess. Årets bruk av digital plattform må bli et unntak i en unntakssituasjon, og ikke en permanent ordning.

 1. Alle beboere har ikke nødvendigvis digital kompetanse. De opplever kanskje at informasjonen de får pr post ikke er tilstrekkelig, og lar da være å stemme. Selv om de kan avlegge stemme på papir, gjør de det ikke. På fysiske møter ville de kunne stilt spørsmål og fått saken bedre belyst før de gir sin stemme.
 2. Styret kan IKKE gis fullmakt til å avgjøre om det er forsvarlig å behandle en sak på et digitalt møte. Alle styrer fungerer ikke på en god demokratisk måte. Styreleder kan være et maktmenneske som "presser" de andre styremedlemmene til å støtte en digital fremlegging og digital avstemning av en kontroversiell.
 3. Kompliserte/kontroversielle saker som styreleder/styret ønsker å få igjennom uten for mange motspørsmål og motstand kan bli forelagt på et digitalt møte. Da blir det lite diskusjon, og kanskje et vedtak for saken. Et vedtak kun en liten del av beboerne/andelseierne i realiteten støtter, siden bare en liten andel har stemt.
 4. Hva er en kompleks sak? Feks fasaderehabilitering mener jeg må være en kompleks sak som MÅ behandles på et fysisk møte. Det er et stort, omfattende og kostbart prosjekt, som alle seksjonseiere/andelseiere må få ta del i på like vilkår. Et styre/styreleder mener kanskje noe annet, og har et sterkt ønske om en spesiell løsning med fasaden og/eller balkonger e.l. De vil da forsøke å få saken behandlet på et digitalt møte så snart KMD åpner for dette, slik at de slipper å få alle motforestillingene som de får på et fysisk møte. Komplekse saker krever en felles diskusjon som kun kan oppnås på fysiske møter.
 5. Å avholde digitale møter er ikke en god demokratisk prosess. Man mister diskusjonene, de direkte spørsmålene fra eierne, framlegging/svar fra innleide konsulenter, revisor osv.
 6. Tydelige definisjoner og rammer. En ev. ny borettslagslov/eierseksjonslov som åpner for bruk av digitale møter, må være spesifikk på hva som menes med
  • a) kompleks sak
  • b) hva er forsvarlig behandling av en sak
  • c) tydeliggjøre hvordan man kan stoppe en sak i å bli behandlet digitalt.
 7. Spørsmål. Vil et årsmøte/generalforsamling kunne holde en digital avstemning om hvorvidt en sak skal behandles på et digitalt møte eller ikke? Et lite mindretall vil kanskje gi sin stemme og tilslutning, men få vil delta på det digitale møtet om saken.
 8. Ulovlig avholdt digitalt møte. Hvis et boligsameie/borettslag likevel avholder et digitalt møte om en kompleks sak, uten at det er tillatt etter lov/forskrift, ethvert vedtak være ugyldig.

Hilsen beboer/eier av leilighet i Oslo