Høringssvar fra Reform - ressurssenter for menn

Reforms høringsuttalelse om forslag til endringer i håndhevingsapparatet på diskrimineringsområdet

Dato: 29.11.2016

Svartype: Med merknad

Reform er positiv til flere enkeltforslag i høringsnotatet, som å tilkjenne nemnda myndighet til å ilegge oppreisning. Vi mener likevel summen av de foreslåtte endringene vil svekke både pådriver- og veiledningsarbeidet og håndhevingen av diskrimineringssaker. Reform går derfor imot det foreliggende forslaget, og ønsker i stedet å beholde dagens ordning.

Vedlegg