Forsiden

Høringssvar fra Steinkjer kommune

Høringssvar på "Forslag om endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering"

Dato: 11.10.2017

Svartype: Med merknad

Viser til høring av 07.09.2017 med svarfrist 09.11.2017.

Steinkjer kommune støtter forslaget om at brukerperspektivet må tydeliggjøres. Dette kommer også frem ved at det er brukerens mål som er styrende, noe som gjør at prosessene varierer. Steinkjer kommune støtter derfor også at variasjonene i prosessene fra tidsavgrensede til livslange presiseres.

Steinkjer kommune mener imidlertid at definisjonsforslaget fra departementet er for lang, for tungvint og med lite flyt. Den er også vanskelig anvendbar i det daglige. Steinkjer kommune har derfor forslag til en ny definisjon som tar med seg det som var bra i den gamle, samtidig som den dekker de nye momentene.

"Habilitering og rehabilitering er planlagte prosesser som er tidsavgrensede og av livslang varighet, hvor en eller flere aktører samarbeider med bruker og pårørende og på relevante arenaer om å gi nødvendig bistand og støtte til brukerens innsats for å nå egne mål. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak fra aktørene der målet er å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet, inkludert utdanning og arbeidsliv, for brukeren."